donderdag 31 december 2009

Ethiek(12). Dood.

Tegenover de dood nemen we een weinig consistente houding aan. Aan de ene kant is het verboden zelfmoord te plegen of daarbij te helpen; in Nederland zijn er mogelijkheden voor euthanasie, maar er zijn maar weinig andere landen waar die keuze er ook is.
Maar als leven dan zo belangrijk is, dan is het heel hypocriet mensen in de derde wereld te laten verhongeren, en men doet ook weinig of niets tegen dictatoren die hun eigen mensen vermoorden.
Dan is olie ineens belangrijker dan mensenlevens.
Saddam Hoessein werd niet verdreven omdat hij de Koerden met gifgas te lijf was gegaan.
Toen was hij nog onze vriend.

woensdag 30 december 2009

Ethiek(11). Democratie

In kudde's van het dierenrijk is er gewoonlijk één dier de baas. Soms zijn de andere dieren even belangrijk, soms ook niet. Dan bestaat er een pikorde.
Bij mensen is dat net zo. Hoe groot het verschil in invloed/macht tussen de mensen is is afhankelijk van hun cultuur. Ethiek moet nadenken over de vraag hoe groot het verschil mag zijn.
In een democratie is het niet zo groot. Maar ook binnen een democratie zouden er regels moeten zijn, die niet democratisch gewijzigd kunnen worden, maar dat is weer ondemocratisch.
Daarmee is democratie een paradox. Een tweederde meerderheid kan de grondwet zo wijzigen, dat deze grondwet niet meer teruggedraaid kan worden. Dat zou dus verboden moeten zijn.
Zoals in Iran, waar de feitelijke macht op democratische wijze overgedragen is aan de hoogste geestelijke leiders, maar zonder hun goedkeuring kan dat niet teruggedraaid worden.

dinsdag 29 december 2009

Ethiek(10). Slavernij

In het verre verleden kwam men tot de gulden regel, het ethische principe:
"Wat gij niet wilt dat u geschiedt
 Doe dat ook een ander niet"
Alhoewel dit principe beperkt bruikbaar is, is het toch opvallend dat geen van de filosofen in het verre verleden, die deze regel belangrijk vonden, slavernij heeft afgekeurd.
Toch is slavernij verwerpelijk, als je deze regel toepast. Maar die conclusie werd niet getrokken.

maandag 28 december 2009

Ethiek(9). Huwelijken

Binnen groepen van mensen moeten er over allerlei zaken afspraken worden gemaakt.
Één van de zaken die geregeld moet worden is het huwelijk.
Wie mag er met wie trouwen, op welke leeftijd, en op welke voorwaarden. Ook hier speelt de spanning tussen groepsbelang en eigenbelang een grote rol. Men wil het liefst trouwen met iemand waarop men verliefd is, maar dat gebeurt niet altijd. De ouders hebben daar soms andere ideeën over, gebaseerd op de belangen van de (sub)groep.
Gezien het aantal echtscheidingen zou men kunnen denken dat de keuze van een huwelijkspartner gebaseerd op liefde toch niet zo goed is. Toch blijven ook ethici vasthouden aan de vrije keuze van de partners.

In veel groepen trouwt een meisje zodra ze ongesteld is geworden, en een jongen op ongeveer dezelfde leeftijd. In onze maatschappij vindt men dat onethisch. Jonge mensen moeten zich eerst kunnen ontwikkelen.
En eigenlijk vindt men dat jonge mensen op die leeftijd ook geen sexuele relaties moeten aangaan.

Jean Auel beschrijft in haar serie "De Aardkinderen" een cultuur waarbij meisjes die voor het eerst ongesteld zijn geworden in een plechtigheid ontmaagd worden door een (ervaren) man met wie ze later geen relatie mogen aan gaan. Jongens krijgen een vergelijkbare plechtigheid. Men krijgt de indruk dat ze dit als de ideale oplossing ziet.

zondag 27 december 2009

Ethiek(8). Communicatie

Ethiek bestudeert de verhouding tussen eigenbelang en groepsbelang. Bij mens en dier zijn er twee soorten groepen: het gezin en de kudde. Maar bij de mens zijn er grotere groepen. Dit hangt allemaal samen met communicatie. Om een groep te vormen is het nodig dat er gecommuniceerd kan worden, en daar zijn mensen beter toe in staat dan dieren. Want de mens heeft leren spreken. Dieren kunnen ook communiceren, maar vrij beperkt. Omdat de mens kan spreken kan hij grotere groepen vormen: stammen, clubs, beroepsgroepen, volkeren, landen, religies enz. Hij kan ook deel uit maken van verschillende groepen, iets wat een dier niet kan. Elk van deze groepen ontwikkelt regels voor de leden van die groep.
Dat is ethiek.

zaterdag 26 december 2009

Ethiek(7). Kudde

Tussen de belangen van het individu en dat van een groep ontstaat soms spanning, en ethiek zou daarin een rol kunnen spelen. Na het gezin als kleinste groep komt de kudde. Bij dieren, maar ook bij mensen.
Bij mensen heet het meestal anders, maar het is in feite hetzelfde.
Bij een kudde is communicatie mogelijk op het meest basale niveau. De kudde blijft bijelkaar, wanneer een andere verblijfplaats wordt gezocht, en sommige mensen/dieren hebben daarbij de leiding.
Binnen de kudde spelen ook relaties een rol. De leden zorgen voor nakomelingen van andere leden, als dat nodig is. Er is groeps-loyaliteit. Ook dit is iets wat binnen de ethiek valt, ook bij dieren.
Maar er over nadenken doen dieren niet, en mensen die op deze manier leven doen dat waarschijnlijk ook niet.

vrijdag 25 december 2009

Ethiek(6). Groep en individu.

Het handelen van een mens wordt bepaald door zijn/haar individuele belang en dat van de groep waar hij/zij bij behoort. Als het handelen van een mens bepaald wordt door puur eigenbelang geld het recht van de sterkste. Tussen het belang van een individu en dat van een groep kan dus een spanning ontstaan.
Je zou ethiek kunnen zien als het bestuderen van de relatie daartussen.
Sommige dieren leven ook in groepen, en kunnen dus ook onderhevig zijn aan tegenstellingen tussen groepsbelang en het belang van een individu.
De kleinste groep is het gezin: moeder met één of meer kinderen, en soms een vader.
Hierbij ziet men vaak dat het moederdier de jongen verdedigt met grote risico's voor zichzelf.
Het belang van de groep weegt dan dus zwaarder dan het belang van het individu.
Maar bij dieren gebeurt dat zonder dat ze er over nadenken, neem ik aan. Instinctief.
Bij mensen gebeurt dat ook vaak op die manier.

donderdag 24 december 2009

Ethiek(5) en democratie

Je vraagt je af of ethiek democratisch zou moeten zijn. In de practijk gebeurt het wel: de meerderheid bepaalt of iets wel of niet mag, en als het niet mag is het slecht, en als het wel mag goed.
Maar als ethiek democratisch wordt bepaald, dan is het niet wetenschappelijk, want in de wetenschap wordt niet gestemd over de juistheid van een stelling. Uiteindelijk ontstaat er wel een soort gemeenschappelijk idee, een paradigma, maar dat is niet essentiëel.
Stemmen we over goed en kwaad, of doen we het anders?

maandag 21 december 2009

Overbevolking

Stel dat de wereldleiders inzien dat overbevolking de oorzaak is van de meeste wereldproblemen, en dat dus voor het oplossen van de meeste problemen de wereldbevolking sterk moet afnemen, bijvoorbeeld naar 1 miljard. En dat tegelijkertijd de mensen heel veel ouder zouden worden.
Dan zou de situatie kunnen ontstaan dat men "recht op leven" moet kopen als men een kind wil krijgen.
Dit recht van leven zal dan gekocht moeten worden van de nabestaanden van pas-overledenen.
Of van mensen die euthanasie gaan plegen.

donderdag 17 december 2009

Milieu(4). Overbevolking

Er zijn twee oorzaken voor de toename van verbruik van energie:
- de toenemende welvaart. Wij in het westen rijden in auto's en vliegen, en de rest van de wereld wil dat ook. Daarmee raken onze fossiele brandstoffen nog sneller op, en neemt de hoeveelheid CO2 in de lucht nog sneller toe.
- de toegenomen wereldbevolking. Naarmate er meer mensen op deze aarde rondlopen wordt er meer energie verbruikt, en komt er meer CO2 in de lucht.
Er zijn dus drie oplossingen:
- minder welvaart. Weinig populair, vooral in de landen die op dit punt achter lopen.
- de welvaart wordt efficiënter bereikt, en met minder gebruik van fossiele brandstoffen, en minder uitstoot van CO2. Dat kost geld, en die kosten moeten worden verdeeld.
- De wereldbevolking moet kleiner worden. Gezinsplanning en zo. In sommige landen lukt dat aardig, in vooral arme landen niet zo goed. Merkwaardig genoeg wordt er bij conferenties over het broekaseffect en zo geen aandacht aan besteed. Fossiele brandstoffen raken op, en ertsen ook, en tegen die tijd moet de wereldbevolking zo klein zijn dat ze zonder kan.

Milieu(3). Sceptici

Ook al zouden de milieu-sceptici gelijk hebben wat betreft het verband tussen CO2-uitstoot en de opwarming van de aarde, dan hebben ze nog ongelijk als ze denken dat we er niets aan hoeven doen.
Want ook al zou hte verbranden van fossiele grondstoffen als olie en steenkool niet bijdragen aan de opwarming van de aarde, ze raken wel op. Dat kan geen enkele scepticus ontkennen.
En dus is het bevorderen van zonne-energie, windenergie en dergelijke dringend noodzakelijk.

zaterdag 12 december 2009

Ethiek(3) Bewustzijn

Om ethisch te kunnen handelen moet een mens bewust zijn van zich zelf. En van de ander, de ander is "een mens als jij". Wil men andere mensen onethisch behandelen, dan worden ze als onmensen, een lager mensensoort beschreven, zoals de Joden in de Nazi-tijd.
Het blijkt dat dieren ook een zelfbewustzijn hebben. Men test dat door ze voor een spiegel te zetten, en vast te stellen of ze zien dat het dier in de spiegel zij zelf zijn.
Men brengt dan een witte vlek aan op de kop van het dier. Als het dier aan de vlek op de eigen kop voelt realiseert het zich dat hij/zijzelf dat dier is.
Volgens deze test hebben mensapen zelfbewustzijn, olifanten ook.

vrijdag 11 december 2009

Milieu(2). Maakbaarheid

In de jaren 70 was de maakbaarheid van de samenleving een belangrijk item.
Aanhangers ervan gaven bij alle opvoedkundige problemen de schuld aan de opvoeding.
Autisme: schuld van de ouders.
En mensen die kanker kregen kregen dat door eigen schuld.
De gedachte ontstond toen veel mensen het geloof in een God die alles bestuurt hadden losgelaten. Ze maakten nu de mens verantwoordelijk.
De basis van de gedachte was de angst dat er dingen konden gebeuren met onze kinderen en met onszelf waar niemand invloed op had. Dat kon niet, dat mocht niet, het moest de schuld van iemand zijn, de mens zelf of de ouders/opvoeders.
We weten nu beter.
Nu is mijn angst dat we bij de opwarming van de aarde dezelfde fout maken.
Het moet de schuld van de mens zijn, want anders zouden we machteloos staan, en die gedachte is onverdraaglijk. Het fanatisme waarmee dit geloof wordt beleden wijst in die richting.
Maar misschien blijkt die gedachte toch realistisch.

donderdag 10 december 2009

Het milieu(1); sceptici en censuur.

Op dit moment wordt er in Kopenhagen een milieuconferentie gehouden.
Tegelijk lees ik in de krant dat mensen die denken dat de mens geen of weinig invloed heeft op de opwarming van de aarde, de zogenaamde milieusceptici, met overheidsgeld bestreden worden. Naar mijn mening moet de overheid niet bij voorbaat partij kiezen voor een bepaald standpunt, en de verdediging ervan zeker niet financieren.
Dit komt toch dicht bij censuur.
Niemand is onfeilbaar, de overheid niet, en de milieubeweging al helemaal niet. Die is niet eens integer, lees ik in dezelfde krant, die manipuleert de cijfers als dat zo uitkomt.
Maar ook dat is niets nieuws. Ook bij de Brent Spar affaire bleken de cijfers flink gemanipuleerd.

dinsdag 8 december 2009

Pedofilie

De laatste tijd hoor je over pedofielen, die na het uitzitten van hun straf willen blijven wonen waar ze woonden, en waar ze hun pedofiele activiteiten uitvoerden.
Wettelijk kun je daar niets tegen doen. Ze hebben hun straf uitgezeten, en mogen met een schone lei beginnen. De kans op recidieve wordt niet vertaald in maatregelen.
Dat had gekund, TBS met dwangverpleging, maar dat gebeurt niet.

Maar je kunt je voorstellen dat slachtoffers en hun ouders daar anders over denken.
Voor hun is de kans op recidieve van allesoverheersend belang.
Moeten we de wet veranderen?

zaterdag 5 december 2009

Ethiek (2). Natuurwetten

Elke discussie over ethiek veronderstelt dat een mens keuzes kan maken, en dat niet alles van te voren vastligt. Maar onze natuurwetten geven geen ruimte voor keuzes. Omgeving en erfelijke aanleg bepalen samen wat een individu gaat doen. Hoe zo dan ethiek?

Ethiek(1): Gulden Regel

Ethiek of moraalwetenschap is een tak van de filosofie die zich bezig houdt met een kritische bezinning over het juiste handelen, aldus Wikipedia.
"Wat gij niet wilt dat u geschiedt
Doe dat ook een ander niet"
wordt wel als een soort uitgangspunt gekozen.
Dit wordt wel de Gulden Regel genoemd.
Maar dat kan niet, want er is verschil tussen de mensen. Je kunt niet zeggen dat een man zijn vrouw moet behandelen zoals hijzelf behandeld wil worden. Wel in bepaalde situaties, maar in andere niet. Hetzelfde geld voor de relatie ouders / kinderen.
Neem als voorbeeld een getrouwd man. Hij heeft een vrouw, een dochter en een schoonvader.
Op basis van de Gulden regel zou de schoonvader kunnen zeggen: "Jij mag niet met mijn dochter slapen, want ik mag het ook niet met de jouwe".
Het geldt ook voor mensen in hun beroep. Een agent kan overtreders niet behandelen zoals hij zelf behandeld wil worden.

vrijdag 4 december 2009

Is Nederland een rechtstaat(12). Deskundigen.

Ik lees in de krant dat er een register van deskundigen in de maak is. Mensen die zo deskundig zijn dat een rechter daarop kan vertrouwen.

Zo'n register wordt altijd ingesteld als er gevallen zijn van "deskundigen" die niet deskundig waren. Dat doet zich bij elke rechtzaak voor waarbij naderhand blijkt dat het bewijs niet deugde.

De Puttense moordzaak en Lucia B. waren daar voorbeelden van.

Zou het met een register beter worden? Ik heb mijn twijfels.

woensdag 2 december 2009

Is Nederland een rechtstaat(11)? Commissarissen

De Nederlandse politiecommissarissen en hoofdcommissarissen zijn betrapt op uitbundig declaratiegedrag. Een nieuwe betekenis van het spreekwoord "Met dieven vangt men dieven"?

maandag 30 november 2009

Harry Potter(27). Doden

De tovenaars in de wereld van Harry Potter kunnen door middel van een toverspreuk doden.
Maar ik heb het gevoel dat vuurwapens een stuk zekerder zijn. Voldemort probeert diverse keren Harry Potter te doden, maar het mislukt elke keer.
Hij had beter een pistool kunnen gebruiken.

zaterdag 28 november 2009

Australië(5). Jeugdherbergen.

In Australië hebben we paar keer gelogeerd in een jeugdherberg (YAH).
Groot was het verschil tussen de YAH van Adelaide en die van Melbourne Central.
In Adelaide hadden we air-conditioning en een kast op onze kamer, een grote keuken met vrij koffie en thee, een ruime lounge met gemakkelijke stoelen, een kamer om de was te doen en een kamer om te drogen; in Melbourne Central hadden we dat alles niet. De douches daar hadden onhandige deuren, waardoor alles nat werd, de wastafel kon niet naar behoren worden afgesloten, er was geen toiletborstel, de keuken werd heel vlug vies; alle geld was gestoken in zoveel mogelijk sloten: om in je kamer te komen moest je 4 deuren met een kaart openen.
Maar die in Melbourne was wel 20$ duurder!

donderdag 26 november 2009

WOZ-waarde

Ik had bezwaar aangetekend tegen de WOZ-waarde. Ik kreeg als antwoord, dat ik gelijk had, maar dat mijn bezwaar toch werd afgewezen, want gemeenten mogen er 4% aantoonbaar naast zitten, en dan hoeven ze nog niet te corrigeren.
Geeft dus de mogelijkheid om lasten die gebaseerd zijn op de WOZ-waarde 4% hoger te laten zijn dan correct is.
Wat een land! En dan is men nog verbaasd dat de burger geen vertrouwen heeft in de politiek.

dinsdag 24 november 2009

Australie (4). Drank

Australie heeft een drnk probleem. Ze proberen dat op te lossen door het moeilijker te maken drank te kopen (geen bier in een supermarkt) en door het verbieden van drinken op bepaalde openbare plaatsen.
Gaan we het in Nederland ook zo doen?

zondag 22 november 2009

Australie (3) Excursies

In Australie hebben we aan diverse excursies meegedaan, eendaagse en meerdaagse.
Over die eendaagse valt weinig te zeggen, maar over de meerdaagse des te meer.
Bij een meerdaagse excursie leer je je medereizigers natuurlijk veel beter kennen dan bij een eendaagse. Opvallend was het grote aantal (vaak knappe) jonge vrouwen. Vaak net afgestudeerd.
Verder de eenvoudige wijze van overnachten. Soms gewoon op de grond, in een swag, een soort buitenslaapzak, waarin je dan een binnenslaapzak doet. Bij andere excursies op een slaapzaal van een jeugdherberg of iets dergelijks.
Het eten moest zelf worden klaargemaakt, onder leiding van de chauffeur, die daar meer of minder talent voor had. Wel was er altijd veel te eten, vooral vlees.
En opvallend was het aantal uren dat de chauffeur in touw was. 16 uur op een dag was niet vreemd. Op onze vraag of dat mocht werd ons verteld dat alleen de uren achter het stuur meetelden.
Weet de Arbeidsinspectie dat?

zaterdag 21 november 2009

Australie(2). Aardige mensen.

We hebben nu wat door Australie gereist, en wat ervaringen met Australiers opgedaan.
Ik wil twee voorbeelden noemen:
In Adelaide zaten we op een terrasje de (gratis) bus te wachten, zonder iets te bestellen, toen de ober ons een fles water en twee glazen kwam brengen, ook gratis.
Toen we in Melbourne op de gratis tram zaten te wachten, riep de trambestuurder van een andere lijn, die daar ook langs kwam, ons toe dat de gratis tram nog niet reed, maar dat we wel een stukje met hem mee mochten rijden.

maandag 26 oktober 2009

Australie(1)

Na een paar dagen Sydney zijn mij twee dingen opgevallen:
- Er zijn hier veel openbare toiletten, niet alleen maar urinoirs zoals in Amsterdam, en ze zijn nog schoon ook. Het toiletpapier is wel wat dun, maar het is er tenminste.
Amsterdam kan er een voorbeeld aan nemen.
- Bij het oversteken op een zebra wordt er net zo weinig gelet op een rood licht als in Amsterdam.
"Een rood licht betekent dat je goed op moet letten bij het oversteken"
- Veel vrouwen zijn zomers gekleed, met lage bloesjes.

Goldschmeding

Dominee Goldschmeding is van mening, dat ouders hun kinderen mogen slaan, als daar reden toe is.
Hij wordt daar heftig op aangevallen.
Wat ik in de discussie mis is de mening van de kinderen. Kinderen verdienen wel eens straf, en daarvoor zijn heel wat mogelijkheden. Vinden kinderen slaan veel erger dan andere vormen van straf? Het voordeel van slaan is het "lik op stuk" karakter. Nadeel is de mogelijkheid dat het uit de hand loopt, en kindermishandeling wordt.
Maar wat vinden kinderen zelf?

zaterdag 24 oktober 2009

Harry Potter(26). Wisseldrank

Wat zou er gebeuren als je wisseldrank inneemt van je zelf, met een haartje van een tijdje geleden? Is dat een manier om eeuwig jong te blijven? Heeft Voldemort al die moeite voor niks gedaan.
En kun je haren gebruiken van de persoon die je geworden bent?

woensdag 21 oktober 2009

Security

Op onze reis naar Australie moesten we ook door de security. Toevallig had ik een klein zakmes en een nagelschaartje bij mij. In Amsterdam werden beide gevonden, maar ik mocht er mee verder, in Londen en in Singapore werden ze niet gevonden. Als ik een terrorist was geweest ...

maandag 19 oktober 2009

Cheaptickets(2)

We hebben tickets geboekt naar Australië, via cheaptickets.nl. Gisteren hebben we geprobeerd electronisch in te checken. Het is een vlucht in twee stappen - we gaan eerst naar Londen, waar we moeten overstappen. Eerst de vlucht naar Londen, met BA, inchecken. Dat gaat niet, want op het scherm waarop je moet aangeven wie je wilt inchecken wordt er een reclame over de aanclickbox heen gelegd! En bij de vlucht Londen -Sydney wordt vermeld dat je niet electronisch kan inchecken.
De helpdesk gebeld. Gaat vlugger dan de vorige keer. Ze weet ons te vertellen, dat we bij de BA-site wel electronisch kunnen inchecken, en voor de vervolgvlucht bij Qantas moeten zijn. Daar kunnen we wel electronisch inchecken.
Bij BA lukt het, bij Qantas niet.
Weer de helpdesk gebeld. Nu wordt ons verteld dat we bij Qantas niet electronisch kunnen inchecken, maar dat zoals vroeger op Schiphol moeten doen. Wat een bedrijf!
Straks staan we op Schiphol. Ik ben benieuwd!
[Later]: Ging niet op Schiphol, moest in Londen. De service is dus minder geworden, vroeger kreeg je op Schiphol ook de boarding pass van de vervolgreis.

zondag 18 oktober 2009

Harry Potter(25). Wisseldrank

Door het innemen van een wisseldrank verander je lichamelijk in een ander persoon. Betekent dat dan ook dat je zijn of haar gezondheidstoestand overneemt? Het moet haast wel.
Dat zou dus betekenen dat je bij ernstige ziekte wisseldrank kan innemen, en op die manier, in het lichaam van een ander, kunt voortleven.
Wat gebeurt er eigenlijk als je, in het lichaam van een ander, wisseldrank van een derde persoon inneemt?

zaterdag 17 oktober 2009

Wereldregering

Tot nog toe was ik een groot voorstander van een Wereldregering. Maar er zijn ook bezwaren aan. Het zou namelijk heel goed kunnen dat zo'n Wereldregering allerlei dingen gaat verbieden die in individuele landen wel zouden zjn toegestaan. Zoals nu het geval is met stamcelonderzoek. Als er een wereldregering zou zijn, met duidelijk moslim/christelijke principes, dan had stamcelonderzoek over de hele wereld verboden kunnen worden. Nu kan dat niet, omdat er landen zijn met een andere cultuur.

donderdag 15 oktober 2009

Onderwijs

Een aantal jaren terug werd de gedachte geponeerd dat een leerling een heleboel dingen niet hoefde te weten, als hij of zij maar wist hoe en waar hij of zij het kon vinden.
Nu ik als AOWer me nog steeds met programmeren ed bezig houd ontdek ik dat ik steeds meer op die manier ga werken. Een heleboel dingen weet ik niet in detail, maar ik weet wel waar ik het kan vinden, en gebruik het op die manier.
Maar het lijkt me toch geen goede gedachte leerlingen op die manier te onderwijzen.

dinsdag 13 oktober 2009

Is Nederland een rechtstaat(10)?

La Serpe is kroongetuige in het grote liquidatie proces. Maar nu blijkt, dat de officier van Justitie Betty Wind deze kroongetuige onderzoekresultaten heeft doorgegeven.
Dat heeft geen invloed op het proces, zegt ze.
Een getuige vertellen over wat hij moet zeggen mag blijkbaar van de officier.

maandag 12 oktober 2009

Harry Potter(24). Het taboe.

In deel VII blijkt dat Voldemort iedereen die zijn naam gebruikt kan opsporen, het taboe. Zoiets had Perkamentus toch ook kunnen doen met de naam "Wormstaart". We lezen in deel IV dat Voldemort die naam regelmatig in de mond neemt. Op die manier had de verblijfplaats van Voldemort dus vastgesteld kunnen worden.

zondag 11 oktober 2009

Harry Potter(23). De vuurbeker.

In deel IV wordt beschreven, hoe de vuurbeker de kampioenen van de scholen, die deelnemen aan het toverscholentournooi aanwijst. Plotesling komt ook de naam van Harry Potter uit de beker. Dat kan alleen als een tovenaar de beker heeft behekst. Dat heeft hij of zij ongetwijfeld met een toverstok gedaan. Perkamentus had dus de toverstokken van alle leraren en de gasten moeten testen met "priori incantatem", en de dader was ontdekt.

Maar ja, hoe had het verhaal dan moeten lopen?

zaterdag 10 oktober 2009

Harry Potter(22). De viavia.

Aan het begin van deel IV gaat de familie Wemel cs per viavia naar het kampeerterrein voor de WK zwerkbal. Volgens Pa Wemel moet iedereen er precies op de afgesproken tijd bij de viavia zijn. Maar aan het eind van het boek, als Harry ontsnapt aan Voldemort met de viavia blijkt uit niets dat er een bepaalde tijd was waarop die actief werd. En hij was door Wormstaart ook zeer niet als retour getoverd.

vrijdag 9 oktober 2009

Niet-verwekte babies

Veel (echt)paren hebben een bepaald idee over het aantal kinderen dat ze willen hebben.
Bij de discussie over babies met aangeboren gebreken, en het eventueel aborteren daarvan, wordt één aspect over het hoofd gezien: als de baby met aangeboren gebreken wordt geaborteerd, wordt er waarschijnlijk een nieuwe baby verwekt, omdat het voor dit paar gewenste aantal kinderen niet bereikt is. Dit kind, of het volgende, had was dus niet verwekt als het andere kind niet geaborteerd was.
Je hoort wel uitspraken als: "Toch had ik dit kind niet willen missen". Maar ze missen wel het niet-verwekte kind.

woensdag 7 oktober 2009

Is Nederland een rechtstaat(9)? Tompoes

Ook in deze zaak (17 familieleden verdacht van handel in drugs ed.) ging justitie in de fout door een groot aantal zogenoemde afgeluisterde geheimhoudersgesprekken, gesprekken tussen verdachten en bijvoorbeeld hun advocaten, niet of niet op tijd te vernietigen.
Tevens leverde het OM volgens de rechters onduidelijke en onderling tegenstrijdige informatie over het begin van het onderzoek en het niet verstrekken van het proces-verbaal over de start van het onderzoek aan de verdediging.
Het OM vindt blijkbaar dat regels er alleen voor anderen zijn, zoals criminelen.

dinsdag 6 oktober 2009

Cheaptickets.nl(1)

Gisteren heeft mijn vrouw met Cheaptickets.nl gebeld. Ze moest 28 minuten wachten voor ze te woord werd gestaan! En dat terwijl je met een 900-nummer belt.
Gelukkig weten ze niet, dat je met Skype het nummer voor bellen vanuit het buitenland kan bellen.

maandag 5 oktober 2009

Harry Potter(21). De toverstok van Voldemort

Als Harry Potter aan het eind van deel IV duelleert met Voldemort, blijkt uit het "Priori Incantatem" dat optreedt dat Voldemort dezelfde toverstok hanteert als bij de moord op de ouders van Harry. Maar waar was die toverstok in de tussentijd? Er komen geen spreuken uit de tijd van Krinkel te voorschijn, dus die hanteerde deze stok niet. Je zou toch verwachten dat de stok na de moord op de ouders van Harry Potter in hun huis was blijven liggen, en daar in beslag genomen werd door het ministerie.
Maar het feit dat Voldemort hem wel heeft geeft extra mogelijkheden voor het verhaal.

zaterdag 3 oktober 2009

Harry Potter(20). De onzichtbaarheidsmantel

Bij de climax van deel III gaan Harry, Hermelien en Ron samen onder de onzichtbaarheidsmantel naar Hagrid. Ze zijn allemaal groter geworden, dus ze moeten tegen elkaar aangedrukt lopen. Maar als 2 jongens en een meisje van 13 dicht tegen elkaar aangedrukt lopen, dan moet dat zijn invloed hebben. Pas in deel IV komt Ron tot de conclusie dat Hermelien een meisje is. Dat had hij bij deze gelegenheid ook kunnen (en moeten) voelen.

donderdag 24 september 2009

Wegwerkzaamheden en glasvezelnetwerk

Bij ons in de buurt worden werkzaamheden aan de straat uitgevoerd. Het hele Euterpeplein wordt opgegraven, en ook aan straten er naar toe worden werkzaamheden uitgevoerd.
In Amersfoort wordt ook een glasvezelnetwerk aangelegd. Dat had natuurlijk mooi gecombineerd kunnen worden. Maar zoiets mag je niet van ambtenaren verwachten.

dinsdag 22 september 2009

BTW

Volgens de site van de belastingdienst is de BTW op dubbel glas vanaf 1 juli 2009 6%. Zie
http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/omzetbelasting/ob09/ob09-189.html#P2341_267324
Het merkwaardige is, dat niemand dat schijnt te weten. Als we een offerte aanvragen voor het plaatsen van dubbel glas dan houdt het bouwbedrijf bij hoog en bij laag vol dat dat onder het 19% tarief valt. En als we het navragen bij de Vereniging Eigen Huis dan weten ze er daar ook niets van. Doet er dan niemand aan voorlichting?
Na enige dagen bleek er iemand van Eigen Huis van te weten. Maar de bouwer nog steeds niet.

Subsidie

We willen een verbouwing laten uitvoeren; isolatie wordt daarbij ook aangebracht, en daarvoor bestaan subsidies. Bijvoorbeeld de provincie Utrecht geeft tot 25% subsidie op dergelijke werkzaamheden. Dus het aanvraagformulier van de provincie gedowload. Het blijkt dat een kwaliteitsverklaring van het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert nodig is. Maar niemand weet wat een dergelijke kwaliteitsverklaring is. Het bedrijf niet, en ook de provincie niet.
Later komen we er achter hoe we er aan moeten komen.
Dan blijkt dat 25% subsidie alleen wordt uitgekeerd als je voor 20.000 euro aan materiaalkosten voor isolatie uitgeeft. Bij lagere materiaal-kosten van krijg je een lager percentage aan subsidie.
Maar je moet toch een aardig optrekje hebben om voor 20.000 euro aan materiaalkosten te kunnen verspijkeren. Mensen met grote huizen krijgen dus meer subsidie dan mensen met kleine huizen. Vuile kapitalisten!

donderdag 17 september 2009

Is Nederland een rechtstaat(8)? Saban B.

In een rechtstaat moeten rechters een zekere deskundigheid hebben. Ze kunnen vaststellen wat er klopt van tegenstrijdige uitspraken van deskundigen.
In de zaak Saban B. is daar weinig van gebleken. Ze hebben hem verlof gegeven hoewel hij vluchtgevaarlijk was, en ze daarop zijn gewezen. Maar nee, de heren wisten het beter.
Geen deskundige rechters dus.

Verkeer(7). Stoplicht op rood

Vanmorgen moest ik rijdend op de Schuilenburgerweg rechtsaf de Rondweg Randenbroek op. Er staat een stoplicht, en tot mijn verbazing bleef het continu op rood staan. Toen linksaf voor de vierde keer groen werd ben ik door rood gereden. Ik bracht daar het verkeer niet mee in gevaar, want rechtdoor is wegens werkzaamheden afgesloten.
Het lijkt mij een aardige truc voor de politie. Je laat een stoplicht heel lang op rood staan, net zolang tot er iemand door heen rijdt, en die geef je dan een bekeuring. Leuke bron van inkomsten.

dinsdag 15 september 2009

Verkeer(6)

Er bestaan wegen met 3 rijbanen naast elkaar. Na verloop van tijd gaat de weg over in eentje met 2 rijbanen. Het is verbazend hoe groot de file kan worden als dit gebeurt. De tijdwinst van 3 rijbanen kan zelfs negatief worden. Je moet dus een flink stuk met 3 rijbanen hebben wil het efficiënt zijn. Ikheb niet de indruk dat daarmee rekening wordt gehouden.

zaterdag 12 september 2009

Agatha Christie, Tien kleine negertjes

Als je Tien kleine negertjes voor de tweede keer leest, komen er andere gedachten bij je boven.
Hadden de drie laatste negertjes, Vera Claythorne, Blore en Lombard, na de dood van Amstrong, kunnen verzinnen dat er iets niet klopte? Hadden ze kunnen bedenken dat het wel erg onwaarschijnlijk was, dat één van hun drieën de moordenaar was?
In het boek komt één aspect niet naar voren: ze vragen zich niet af hoe de moordenaar al deze zaken kon weten. Als ze dat wel hadden gedaan, hadden ze als eerste de rechter moeten verdenken. Ieder van de laatste drie had weinig mogelijkheden dit alles te achterhalen, en ze hadden moeten controleren of de rechter wel echt dood was.
Maar de stress was te groot om dit te bedenken.

dinsdag 8 september 2009

leeftijd

Lang geleden kreeg ik 27 vijflingen van Agatha Christie.
Toen ik ze herlas, vielen mij 2 dingen op die mij bij eerste lezing niet waren opgevallen:
- hoe vaak er wordt gerookt,
- hoe vaak er wordt gezegd, dat oude mensen niets meer kunnen, en dat je ze me beter gelijk kunt geven, ook al hebben ze dat niet:
"Als iemand van boven de 65 je kapittelt, ga er dan nooit tegen in. Probeer nooit te zeggen dat jij gelijk hebt. Maak meteen je excuus en zeg dat je het helemaal mis had en dat het je erg spijt en dat je het nooit meer doen zult".
Agatha Christie, "De pop in de schoorsteen", negende vijfling.
Agatha Christie zal er zelf niet zo over hebben gedacht: Hercule Poirot en Miss Marple waren oud, maar slimmer dan iemand anders.

zondag 6 september 2009

Verkeer(5). Groene golf

Een groene golf in het verkeer is iets heel moois. Het is goed voor het milieu, want automobilisten hoeven minder te remmen en minder op te trekken, en produceren dus minder CO2 en andere minder gewenste stoffen. En het is goed voor de automobilist, want hij of zij heeft minder benzine nodig, goed voor de portemonnee, en hij of zij zit korter in het verkeer.
Er is minder irritatie, en er zijn minder verkeersongelukken.
Ideaal dus. Maar waarom zien we dan zo zelden een groene golf? Heel simpel, iemand moet er werk aan spenderen, en dat gebeurt dus niet. Luie ambtenaren dus.

vrijdag 28 augustus 2009

Harry Potter(20). Toverdieren.

In de Harry Potter serie worden diverse keren dieren beschreven, die volgens de wetten van de biologie en de aërodynamica niet kunnen bestaan. Toverdieren dus.
Ik noem er drie:
de feniks. Kan vrachten tillen, die niet kloppen met de wetten van de natuur.
de hippogrief. Kan mensen op zijn rug dragen tijdens zijn vlucht.
de terzieler. Kan mensen op zijn rug dragen tijdens zijn vlucht, en is alleen zichtbaar voor mensen die iemand hebben zien sterven.
De laatste twee worden beschreven alsof ze geen toverdieren zouden zijn.

donderdag 27 augustus 2009

Verkeer(4). Verkeersborden.

Het is opvallend hoe vaak verkeersborden die overbodig zijn geworden toch blijven staan.
Zo is hier vlak bij een straat éénrichtingverkeer geworden. Maar het bord dat een maximum snelheid van 30 km aangeeft is gewoon blijven staan. Luie wegwerkers. En luie ambtenaren die dat moeten controleren.

dinsdag 25 augustus 2009

Verkeer(3). Snelheid.

Een poosje terug werd er bij Amstelvee streng op de snelheid gecontroleerd. De gemiddelde snelheid van de auto's ging omlaag, want ieder hield zich aan de maximum snelheid.
En o wonder, de doorstroming ging omhoog!
En dus werd de maximum snelheid hier en daar nog lager gesteld, want dat zou de doorstroming bevorderen. Domme ambtenaren.
Want de doorstroming werd vergroot omdat de rijen allemaal zo ongeveer dezelfde snelheid hadden, en wisselen van baan was dus heel eenvoudig. Je kon dan veilig de rechter baan gebruiken zonder angst ingesloten te raken.

Verkeer(2). Invoegstrook

Bij invoegstroken zie je vaak een bord met: "Gehele invoegstrook gebruiken".
Ik vind dit een heel dom bord. De kunst bij invoeen is om een snelheid gelijk aan die van het verkeer waarin je wilt invoegen te bereiken. Of je daarvoor de hele invoegstrook gebruikt is niet relevant. Domme ambtenaren.

maandag 24 augustus 2009

Verkeer(1) - ritsen

Sinds een aantal jaren moeten we risten bij een samenvoeging van wegen waarvan één voorrang heeft boven de andere. Vele borden zijn geplaatst om de automobilist daarop attent te maken.
Maar mijn ervaring uit de jaren voor het "rits-gebod" is nu juist, dat automobolisten dat al deden. Eigenlijk werden die borden voor niks geplaatst. Niet van te voren onderzocht natuurlijk.
Ambtenaren weten zo wel wat automobilisten doen. Domme ambtenaren

donderdag 20 augustus 2009

Harry Potter(19). De sluipwegwijzer(2).

Over de sluipwegwijzer vraag ik me nog meer af. Hoe kan het dat Fred en George in de tijd dat zij de sluipwegwijzer hadden, niet hebben gezien dat de rat van Ron een faunaat was, Peter Pippeling? Dat geldt ook voor Harry Potter, toen hij het ding gekregen had.
En kennelijk hebben ze ook niet op de sluipwegwijzer gekeken toen hun zusje ontvoerd werd (deel 2). Want dan zou de plaats waar ze was en de gang er naartoe getoond moeten worden.

Het spreekt vanzelf dat Perkamentus ook een sluipwegwijzer had kunnen maken. Hij heeft het kennelijk niet gedaan. Hij had er veel voordeel van kunnen hebben: bij de ontvoering van Ginny Wemel, en ook bij de poging van Krinkel om de steen der wijzen te bemachtigen (deel 1).
In beide gevallen had hij ook de aanwezigheid van Voldemort kunnen vaststellen.
En in deel 4 had hij kunnen vaststellen dat Dolleman Dolleman niet was.

Mogelijk werkte de sluipwegwijzer in deze situaties niet. Maar dat wordt in de boeken niet vermeld.

woensdag 19 augustus 2009

Harry Potter(18). De tijdverdrijver.

Hermelien gebruik een tijdverdrijver om al haar lessen te kunnen volgen. Harry en Ron zien het gebeuren, maar begrijpen niet wat er gebeurt. Toch hadden ze moeten constateren, dat Hermelien soms op twee plaatsen tegelijk was. Les had bij twee leraren op hetzelfde moment.
Want Hermelien was nooit alleen bij die leraren, er waren getuigen, die konden vaststellen dat ze op twee plaatsen tegelijk was.
Zeker de leraren wisten het. Anderling wist het omdat ze de tijdverdrijver had aangevraagd, maar ook de andere leraren konden het weten.
Dus toen Perkamentus zei: "tenzij je ons wilt laten geloven dat ze op twee plaatsen tegelijk kunnen zijn" had Sneep moeten zeggen: "Maar dat kunnen ze!"

dinsdag 18 augustus 2009

Transplantatie

In Nederland is een tekort aan organen voor transplantatie. Dat komt omdat men hier het systeem hanteert dat iemand zich moet hebben aangemeld om als donor te fungeren, of hebben gemeld dat hij of zij dat niet wil. Mensen die niet hebben gemeld of ze wel of geen donor willen worden worden geacht het niet te willen. Heel dom natuurlijk.
Maar er is nog iets: ik vind dat als je aangeeft geen donor te willen worden je ook niet aan aanmerking mag komen voor een transplantatie, in ieder geval niet zo lang er een tekort is.
Ik heb begrepen dat het bij sommige religies belangrijk is met een compleet lichaam begraven te worden, en dat betekent: geen orgaandonatie. Dan ook geen transplantatie.

maandag 17 augustus 2009

Is Nederland een rechtstaat(7)?

Vrij Nederland schrijft dat officieren van Justitie die de rechten van beklaagden met de voeten treden, zoals het afluisteren van telefoongesprekken met hun advocaat, en die daardoor de rechtzaak verliezen, door Justitie niet wordt gestrafd maar eerder beloond.
Ongeveer: je mag best de wet overtreden, als ze er maar niet achter komen.
En als dat wel gebeurt staan we ook achter je.
Niet best voor een rechtstaat

zondag 16 augustus 2009

Harry Potter(17). De sluipwegwijzer.

In deel 3 krijgt Harry Potter de sluipwegwijzer van Fred en George Wemel. Ik vind dat onwaarschijnlijk. Een zo prachtig ding geef je niet weg, en al helemaal niet als je er niet eerlijk aan gekomen bent.
Het is ook onduidelijk hoe Fred en George de spreuk hebben gevonden waarmee het ding in actie komt. Je kunt toch moeilijk alle spreuken uitproberen die verzonnen kunnen worden.
En dat geldt ook voor de spreuk om hem af te zetten. Nog meer - als je de spreuk om hem aan te zetten hebt gevonden ga je minder hard zoeken naar een spreuk om hem af te zetten.
En ik mis ook het verhaal van hoe de makers het ding zijn kwijtgeraakt. Vilder kan toch niet zomaar een perkament in beslag nemen.

vrijdag 14 augustus 2009

Afslanken(3).

Onze darmflora heeft dus invloed op hoe ons lichaam omgaat met voedsel. Het lijkt aannemelijk, dat deze invloed voor verschillende soorten voedsel niet gelijk is. Hoe gemakkelijker voedsel van zich zelf opgenomen kan worden, des te minder invloed heeft de darmflora, zou je zo zeggen.
Suiker en alkohol kunnen heel gemakkelijk worden opgenomen, en dus zou je verwachten, dat de efficiëntie van opname hoog is. En van voedsel dat niet van zichzelf gemakkelijk opgenomen wordt zou je een grotere invloed verwachten.
Maar ik heb nergens gelezen dat dat is onderzocht.

donderdag 6 augustus 2009

Ikea(6) Amersfoort; rolstoel

We waren weer eens bij Ikea in Amersfoort. Omdat mijn vrouw last had van haar knie besloten we een rolstoel te lenen. Het viel ons op, hoe slecht die waren ontworpen . Je kon ze alleen met zijn tweeën gebruiken, want er zat een rem op in de vorm van een beugel die je ingedrukt moest houden als je reed. Zoals een bagagewagentje op Schiphol. Dus degene in het karretje kon die beugel niet zelf indrukken, want die zat achter haar/zijn rug. En verder bood de rolstoel geen mogelijkheid boodschappen mee te nemen. In supermarkten zie je wel eens rolstoelen met een boodschappenmandje, maar hier dus niet. Slechte beurt van Ikea!

dinsdag 4 augustus 2009

Harry Potter(16). 17 jaar.

In de wereld van de tovenaars wordt men met 17 jaar volwassen. In het geval van Harry Potter verviel op dat moment de magische bescherming die Perkamentus had gecreëerd, en bij iedere toevenaar verdwijnt het Merk, waarmee tovenarij in de buurt van een minderjarige tovenaar kan worden gedetecteerd. Men krijgt de indruk, dat deze leeftijd een natuurwet is, niet een instelling door het ministerie van Toverkunst.
Maar wanneer iemand 17 jaar wordt is niet evident. Het hangt af van de kalender die je gebruikt. Bij geboorte op dezelfde dag wordt een Moslim op een andere dag 17 dan iemand uit West-Europa, en ook in West-Europa zijn er verschillen: op een gegeven moment werd er overgestapt van de Juliaanse kalender naar de Gregoriaanse kalender. Dat gebeurde niet in elk land op dezelfde dag, en in Nederland ging het per provincie.
Die overstap gaat gepaard met het schrappen van een aantal dagen, meestal 11.
In Rusland was de Juliaanse kalender nog in gebruik tijdens de revolutie van 1918.
In de Juliaanse kalender is een jaar een schrikkeljaar wanneer het jaartal deelbaar is door 4.
In de Gregoriaanse kalender geldt dat niet voor eeuwnummers: die jaren zijn alleen een schrikkeljaar wanneer het jaartal deelbaar is door 400.
1900 is dus een schrikkeljaar volgens de Juliaanse kalender, en niet volgens de Gregoriaanse.
En dus ontstond er toen een dag verschil. Wanneer werden tovenaars, die tussen 1883 en 1900 geboren werden 17 jaar? In Rusland een dag later dan in West-Europa?

Afslanken(2)

In een vorige blog stelde ik dat een deel van de energie van ons voedsel niet wordt opgenomen, maar in de ontlasting terecht komt. Het blijkt dat onze darmflora daarbij een belangrijke rol speelt. Raar woord eigenlijk, darmflora: het gaat niet om planten, maar om bacteriën.
Op de Engelse wikipedia kan men veel informatie vinden over darmflora: http://en.wikipedia.org/wiki/Gut_flora
De Nederlandse variant is veel minder compleet. Het blijkt dat volwassenen 1 - 1.5 kilograam aam darmflora hebben, honderden verschillende soorten microorganismen.
Niet iedereen heeft evenveel, en ook niet dezelfde microorganismen. Het lijkt voor de hand te liggen, te denken aan een verband tussen de samenstelling van de darmflora en hoeveel iemand groeit (of niet) van een bepaalde hoeveelheid voedsel.
Maar dat staat niet in dat artikel.

vrijdag 31 juli 2009

Iberia

Op 4-4-2005 vlogen we van Johannesburg naar Amsterdam, waarbij we in Madrid moesten overstappen. De vlucht had een vertraging, en die leidde er toe, dat we onze aansluiting misten.
Dat kan natuurlijk gebeuren, maar de service die Iberia verleende was zo slecht, dat de gebeurtenissen op een webpagina heb vastgelegd: http://www.romansonline.com/Iberia.asp.
Daar kan men alle details over onze ellende lezen.
Maar gisteren kreeg ik een email van iemand, die ook met Iberia had gevlogen, en het nog veel slechter had getroffen. "Do not fly Iberia" blijft van kracht!.

woensdag 29 juli 2009

Ikea(5) Amersfoort

We hebben opnieuw geprobeerd 21 cm pootjes bij IKEA te krijgen, want volgens hun website waren er 11 pakjes. En zie daar, er waren pootjes. Weliswaar geen 11, maar 4. Die namen we dan ook maar mee. Er was ons beloofd dat we een sms zouden krijgen als ze er waren, maar dat is niet gebeurd. Toen we weer thuis waren, hebben we gekeken hoeveel pakjes er volgens de website waren. Nog steeds 11!

maandag 27 juli 2009

Afslanken(1)

Veel mensen zijn te dik. Aangeraden wordt minder te eten en meer te bewegen.
Maar sommige mensen worden vlugger dik dan andere. Men zegt dan, dat ze efficiënter met het voedsel omgaan. Maar dat kan niet: ook het lichaam moet voldoen aan de wet van behoud van energie. Als energie in een machine niet efficiënt wordt benut, wordt het omgezet in warmte. In het lichaam kan dat in het algemeen niet - de temperatuur wordt heel precies constant gehouden.
Nu is het merkwaardige, dat hierbij nauwelijks aandacht wordt geschonken aan het feit, dat niet alle energie die in ons voedsel zit ook in ons lichaam terecht komt.
Onze ontlasting bevat ook energie, en niet bij iedereen evenveel.
Op die manier kan er wel verschil in efficiëntie zijn.
Dus wanneer je leest hoeveel je moet lopen om een bepaalde hoeveelheid voedsel kwijt te raken, dan klopt dat niet: er wordt geen rekening gehouden met wat er in de ontlasting blijft zitten.
Als je dus vaststelt hoeveel kalorieën iemand nodig heeft, moet je ook vaststellen hoeveel energie die persoon verliest via de ontlasting.
Maar dat ben ik nog nooit ergens tegengekomen.

dinsdag 14 juli 2009

Is Nederland een rechtstaat(6)? Vrouwenkiesrecht.

Op 23 februari 1883 ontvangt de Amsterdamse gemeenteraad een brief, waarin Aletta Jacobs zich aanmeldt voor de kiezerslijst. Het verzoek wordt belachelijk gevonden, de raad vindt: "Ingevolge de geest onzer staatswetten heeft een vrouw nu eenmaal niet het volste burgerrecht". Maar Aletta laat het er niet bij zitten en stapt naar de Hoge Raad. Volgens de wet staat zij in haar volste recht. In de grondwet van 1848 is het kiesrecht niet voorbehouden aan mannen. Maar de Hoge Raad oordeelt in 1883 dat het toch echt niet de bedoeling kan zij geweest om de vrouw kiesrecht te geven.
Een soort omgekeerd gedogen dus. Volgens de wet mag het wel, maar WIJ de Hoge Raad verbieden het toch. Wij staan boven de wet.

maandag 13 juli 2009

IKEA(4) Amersfoort

We hadden dus geprobeerd pootjes (captiva 21 cm) proberen te krijgen, en waren drie keer voor niks gekomen. Volgens de computer waren ze er, maar wij konden ze niet vinden. Medewerkers van IKEA ook niet. En daar hadden we over geklaagd.
Nu kregen we een email: we moesten verkeerd hebben gekeken. Net zoals die medewerkers van IKEA die hebben gekeken. Zoiets kun je natuurlijk beter vanuit een ivoren toren beoordelen dan dat de plaatselijke medewerkers dat kunnen.
Geen woord van excuus - het was onze eigen schuld.

zondag 12 juli 2009

Boekverbranding in Nederland

Ik dacht altijd dat Nederland een tolerant land was, waar boekverbrandingen niet voorgekomen zijn. Maar dat blijkt een vergissing. Ene Pontiaan van Hattem schreef in 1718 het eerste deel van "De val van 's werelds afgod". Het werd in beslag genomen en verbrand. Hij werd ondersteund door Jacob Roggeveen, jurist en de latere ontdekker van Paaseiland.

donderdag 9 juli 2009

Is Nederland een rechtstaat(5)? Gedogen.

In Nederland wordt veel gedoogd. Maar eigenlijk betekent dat, dat de rechter goed vindt dat de wet wordt overtreden. Abortus en euthanasie werden gedoogd, en zijn nu geregeld. Soft drugs werden gedoogd, maar dat is nog niet goed geregeld. Overtreden van de milieu-regels door Schiphol werd gedoogd.
Maar het past niet in een rechtstaat dat de rechter goed vindt dat er wetten worden overtreden. Daarmee wordt de rechter wetgever, en we hebben afgesproken dat dat niet kan.
Nederland is dus geen echte rechtstaat.

woensdag 8 juli 2009

IKEA Amersfoort(3)

We wilden pootjes van 21 cm van IKEA kopen, maar ze waren er niet, hoewel er volgens hun computer voldoende moesten zijn. En Barbara zou voor ons uitzoeken hoe het kwam, en zou ons terugbellen.
Maar Barbara heeft niet gebeld, en toen wij het nummer belden wat we hadden gekregen werd ons alleen maar verteld dat dit nummer niet door klanten gebruikt mocht worden.
En een klacht via hun website leverde alleen maar dooddoeners op.
Ik zie dat je bij de labels IKEA niet met hoofdletters kan invoeren. Voelt heel toepasselijk.

dinsdag 7 juli 2009

Is Nederland een rechtstaat(4)?

Frans van Anraat werd veroordeeld wegens oorlogsmisdaden, het leveren van chemische stoffen aan Irak, waaruit Saddam Hoessein gifgas kon maken, dat deed, en het gebruikte.
Merkwaardig genoeg was die levering helemaal geen probleem toen die plaats vond.
Op dat moment was Saddam Hoessein onze bondgenoot in de strijd tegen die afschuwelijke ayatolla's, en als hij gifgas gebruikte was dat jammer, maar je moet wel eens wat door de vingers zien. De Nederlandse regering zat er niet mee.
Maar de situatie veranderde. Saddam Hoessein was op een gegeven moment geen bondgenoot meer, en ieder die geholpen had bij het maken van gifgas was een crimineel. Zo ook Frans van Anraat. Hij werd veroordeeld, zonder wetten overtreden te hebben, en de Hoge Raad ging er mee accoord. Hoezo rechtstaat?

maandag 6 juli 2009

Ikea Amersfoort(2)

We zijn vandaag voor de derde keer langsgekomen bij IKEA Amersfoort voor Captiva pootjes van 21 cm. Ook nu waren ze er niet, ook al zei de computer dat er 36 in voorraad waren. Wel 4 medewerk(st)ers hebben geprobeerd ze te vinden op de plaats waar ze zouden moeten staan. Wel waren ze een paar dagen geleden geteld. Maar toch stonden ze er niet. Kennelijk staat het fout in de computer, en kan dat niet worden verbeterd. Zodoende worden ze ook niet bijbesteld. Maar wij zitten er maar mee, we hebben 3 Ikea kastjes geocht waar ze onder moeten, en daar kunnen we nu ook niets mee.
Ons werd verzekerd dat Barbara zal uitzoeken waar ze zijn.

donderdag 2 juli 2009

De Google Calendar

Sinds kort gebruik ik de Google Calendar. Ik heb hem ook ingebouwd in mijn eigen gebouwde Internet-startprogramma. Maar dan gebeurt er wat merkwaardigs. Soms krijg ik te zien wat er voor die week op het programma staat, en soms krijg ik de mededeling: "Gebeurtenissen van een of meer agenda’s kunnen niet worden weergegeven, omdat u daarvoor geen toestemming heeft", en ik krijg niets te zien. Ik kan geen relatie ontdekken met vooafgaand inloggen in Google mail of iets dergelijks. Wel krijg ik de agenda te zien als ik alsnog inlog via het +je op de pagina.

dinsdag 30 juni 2009

Google Analytics

Ik gebruik Google Analytics voor het tellen van bezoekers. Ik heb onlangs veel tijd besteed aan het updaten van de familie-site, en daarbij tientallen pagina's op de site bekeken, verdeeld over een aantal dagen. Maar ik vind niets daarvan terug in Google Analytics. Er wordt zelfs niet één bezoeker uit mijn woonplaats geregisteerd in de laatste maand. En ik zou het gemiddelde van de "bezoekuren" toch flink omhoog moeten halen, want ik heb sommige pagina's uren laten aanstaan. En ook het gemiddelde aantal bekeken pagina's zou omhoog moeten gaan. Hier klopt iets niet!

maandag 29 juni 2009

Google Calendar link

In de meeste agenda-systemen kun je een link naar een andere site aangeven. Je gaat naar een evenement, en dat heeft een site, en dan is een link heel handig.
Google Calendar heeft deze mogelijkheid niet. Je kunt niet aangeven dat je bij de description een l;ink wilt invoeren, en als je het met het HTML commando doet, wordt dat door de editor verwijderd. Je zou dus denken, dat ze het opzettelijk niet willen.
Het merkwaardige is, dat er al lang over wordt geklaagd, en dat er niets aan gedaan wordt.

Nog merkwaardiger is misschien, dat er toch een mogelijkheid is om een link op te nemen in de Calendar, en uitgevoerd te krijgen. Je moet de link dan opnemen bij "What", niet bij description.
Je moet de Calendar op maand zetten. Als je dan op de event klik, komt er een soort voorscherm voor de editor. Daarin kun je op de link klikken.
Als je bij week of dag hetzelfde doet, kom je direct in de editor, en dan werkt de link niet.
Hoogst merkwaardig.

vrijdag 26 juni 2009

Ikea Amersfoort

We wilden bij Ikea pootjes kopen voor een kastje. Ze moesten 21 cm lang zijn. Volgens de computer waren er ruim voldoende in voorraad, maar op de plaats waar ze moesten zijn lag er geen. Een medewerker er bij gehaald. Hij kon ze ook niet vinden. Toen wij vroegen of ze wel besteld zouden zijn, omdat er volgens de computer er ruim voldoende waren, en die een bestelling dus wel niet zo doen, dacht hij dat het wel goed zou komen. Ooit.
Bij navraag elders in Ikea bleek de situatie al lange tijd te bestaan.
Ze werden niet besteld omdat er volgens de computer voldoende waren. En later gaan ze uit de collectie omdat ze nooit meer verkocht worden.
Eén van de problemen van de moderne tijd: als iets één keer verkeerd in de computer staat is het vaak heel moeilijk om het weer rechtgebreid te krijgen.

woensdag 24 juni 2009

Harry Potter(15) en de wisseldrank

In deel twee maken Harry Potter, Ron Wemel en Hermelien Griffel wisseldrank om op Korzel en Kwast te lijken, en zo Malfidus te kunnen ondervragen. Ze beginnen met Korzel en Kwast twee chocoladecakejes te laten eten, waarin een slaapdrank zit. K&K vallen in slaap, en worden na een uur wakker.
Het beok besteed geen aandacht aan wat er verder met ze gebeurd. Het is aannemelijk, dat ze er met Malfidus over praten. Die heeft in de tijd dat ze sliepen met hen gepraat. Hij moet dan argwaan krijgen, en het met professor Sneep opnemen.
Die miste de ingredienten voor de wisseldrank al, zoals hij later vertelt, en zal zich afvragen of iemand wisseldrank heeft gemaakt, en waarom.
Maar niets van dat alles komt ter sprake.

dinsdag 23 juni 2009

Miniwisseltruc

We kochten bij C&A iets voor 11,98. We betaalden contant, dus dat werd 12,- euro.
Maar toen we het terugbrachten kregen we precies 11,98 terug. Hier wordt niet afgerond werd erbij gezegd. Wel toen we betaalden, hoewel we toen die 2 cent vast hadden gekregen als we er om hadden gevraagd.
De cassière zal van deze wisseltruc niet rijk worden, maar toch vind ik, dat je zo niet met mensen moet omgaan.

maandag 22 juni 2009

Hiernamaals(1)

Stel je voor dat overledenen vanuit een of andere vorm van hiernamaals konden zien wat er op aarde gebeurde. Iemand zei eens dat Koning David dan wel het meest verbaasd zou zijn als hij er achter kwam dat na 3000 jaar zijn psalmen nog steeds worden gezongen, door mensen waarvan hij niets begreep.
Maar ik denk dat Anne Frank niet minder verbaasd zou zijn, als ze zou zien hoe ze nu wordt gezien.

woensdag 17 juni 2009

Iran en democratie

Iran is een democratie. Toen de shah werd weggejaagd (1979) werd er met grote meerderheid van de bevolking een grondwet aangenomen waarin de Religieuze Leider en de hoeders van de revolutie het recht van veto kregen voor alle wetten en regels. Zij bepaalden of een wet in strijd was met de sharia, en kunnen functionarissen afzetten als die volgens hun mening handelen in strijd met de sharia.
Zo kan de democratie zichzelf dus om zeep helpen.

dinsdag 16 juni 2009

Iran

Er zijn weer problemen in Iran. De verkiezingen zouden frauduleus verlopen zijn.
Het is onmogelijk een regime af te zetten zo lang het leger er achter blijft staan.
Het grappige is dat het heel eenvoudig is om in Iran de boel te saboteren. Een vrouw in burka is onherkenbaar, dus als bijv. Amerika problemen in Iran wil creeëren, hoeven ze alleen wat vrouwelijke soldaten te sturen, gekleed in burka, met wapens er onder. Je ziet er niets van. En ze kunnen niet geïdentificeerd worden.
Soldaten met de goede huidskleur zijn er ook wel te vinden. En gevluchte Iraniërs, om ze te begeleiden zijn ook wel te vinden.
Hetzelfde zou men kunnen doen om de Taliban in Afghanistan te bestrijden.

zondag 14 juni 2009

Europese Unie(3). Parlement.

Eigenlijk zou het Europese parlement de structuur van het Amerikaanse Congress moeten volgen. Twee kamers, een Senaat met een gelijk aantal zetels per staat, bijv. 2 (misschien met uitzondering van onze ministaatjes), en een Huis van Afgevaardigden met een aantal zetels bepaald door het aantal inwoners. Maar dan zou Frankrijk invloed moeten inleveren, dat wil het niet, en dus gaat het niet door.

vrijdag 12 juni 2009

Europese Unie(2). Verkiezingen.

Er gaan te weinig mensen stemmen bij de Europese verkiezingen, zo vinden onze politici. Toch is dat probleem heel eenvoudig op te lossen: maak het aantal zetels dat een partij krijgt afhankelijk van het aantal uitgebrachte stemmen, gerekend over heel Europa. Je zult zien hoeveel mensen er meer gaan stemmen. Eigenlijk zou je ook moeten kunnen stemmen op partijen in andere landen. Belgen kunnen PVV stemmen en Nederlanders op de partij van Berlusconi.

woensdag 10 juni 2009

Europese Unie(1). Verkiezingen.

Bij de Europese verkiezingen heeft maar ongeveer 40% na de kiezers gestemd. Dat betekent, dat elke stem 2.5 maal zo zwaar telde als bij 100% opkomst het geval zou zijn geweest.
Ik heb gestemd, en mijn stem telde dus voor 2.5 stemmen. Een hele troost.

dinsdag 9 juni 2009

EU-droom

Ik droomde dat de Europese Unie tot stand was gekomen door Briand en Stresemann, en was begonnen in 1929. De recessie werd daardoor minder erg, en Hitler kreeg geen kans. Nederland sloot zich in 1940 aan. Er werd veel geklaagd over de regelgeving vanuit Brussel, en weinigen namen de moeite om aan de verkiezingen mee te doen.
Toen ik wakker werd bedacht ik dat de mensen in mijn droom niet wisten wat hun bespaard was gebleven. Zou dat ook gelden voor de huidige EU?

maandag 8 juni 2009

Harry Potter(14) en gedachtenlezen

Perkamentus was heel bedreven een legilimentie, zegt hij in deel V. Had hij dan niet de gedachten van professor Krinkel kunnen lezen, en ontdekken waar hij op uit was?

zondag 7 juni 2009

Harry Potter(13) en de heksenvervolgingen

Uit de boeken over Harry Potter zou men de indruk kunnen opdoen, dat heksenvervolging een middeleeuws gebeuren was. Hoewel het in de middeleeuwen een enkele keer voorkwam kwam de heksenvervolging pas veel later echt op gang. In Duitsland was het hoogtepunt tijdens de Dertigjarige oorlog, van 1618-48. In Nederland omstreeks 1590. Bekend is ook de heksenvervolging in Salem in de U.S.A., in 1692. Het was zeker geen voornamelijk middeleeuws gebeuren.
Als in de Geschiedenis van de Toverkunst, van Mathilda Belladonna, Bertha het Buitenbeentje zich 47 keer laat verbranden, dan klopt dat niet met de werkelijke geschiedenis van de heksenvervolgingen.

vrijdag 5 juni 2009

Tibet

De Dalai Lama is op bezoek, en we hebben allemaal medelijden met de arme onderdrukte Tibetanen. Maar we hebben boter op ons hoofd: in 1913 verklaarde Tibet zich onafhankelijk, maar die onafhankelijkheid werd door geen enkel land erkend. Ook niet door de V.S., die in Europa na de Eerste Wereldoorlog streefde naar een land voor elke nationaliteit.
En toen de communisten in China in opstand kwamen, en uiteindelijk in 1949 de Kwomintang regering naar Taiwan verdreef, veranderde er niets. Communisten en Kwomintang waren het zelden ergens over eens, maar wel over Tibet: dat was een deel van China, en moest dat blijven.

donderdag 4 juni 2009

Is Nederland een rechtsstaat(3)?

President Geert Corstens van de Hoge Raad vindt dat politici zich niet moeten bemoeien met rechterlijk uitspraken. Hij is kennelijk vergeten dat rechters ooit gedwongen moesten worden om hun bijbaantjes openbaar te maken, zodat ze zich in hun uitspraken zicg niet langer door eigen belang en het belang van hun bijbaan-werkgever lieten leiden. Sommige rechters hadden een bijbaan bij verzekeringsmaatschappijen.
Procedeerde je tegen zo'n maatschappij, en deed zo'n rechter uitspraak, dan had je bij voorbaat verloren.

woensdag 3 juni 2009

Mos

Als je tuin ook een grasveld heeft, krijg je vroeger of later met mos te maken. Er is veel gepubliceerd over het voorkomen van mos, en het betrijden ervan als je het hebt.
Een vochtige ongeving bevordert de groei van mos, zo leer ik daaruit.
Een tuin met veel kleine kuiltjes zou dus meer mos moeten bevatten, want in die kleine kuiltjes is het vochtiger. De practijk wijst uit, dat dat klopt.
Je zou dus mogen verwachten, dat een tuin die perfect egaal is minder mos heeft.
Maar dat ben ik nergens tegen gekomen.

woensdag 20 mei 2009

Harry Potter(12)

In het eerste hoofdstuk van Harry Potter I verandert mevrouw Anderling in een kat. Haar bril wordt mee veranderd. Maar waar laat ze haar toverstaf?

vrijdag 15 mei 2009

Harry Potter en de Steen der Wijzen(11).

Het motief van Harry Potter en de steen der Wijzen is de poging van Voldemort om die Steen der Wijzen in bezit te krijgen. De leraren van Zweinstein hebben van alles gedaan om dat te voorkomen. Harry Potter probeert het ook te voorkomen, maar in feite doet hij juist dat wat Voldemort de kans geeft die steen te krijgen: als hij voor de Spiegel van Neregeb staat, krijgt hij de Steen in zijn zak, en daarmee gaf hij Voldemort de enige kans om de Steen te krijgen.
Perkamentus had hem hiervoor niet moeten belonen, maar moeten straffen.

woensdag 6 mei 2009

Moederdag

Ik kreeg een mail van NSspeed: Verras je moeder met een stedentrip
Aangezien mijn moeder 10 jaar geleden is overleden heb ik een mailtje teruggestuurd om te vragen hoe ze dat denken te organiseren.

PS: nooit antwoord gekregen.

dinsdag 14 april 2009

Harry Potter(10). Toveren.

In de eerste les bij mevrouw Anderling tovert ze haar bureau om in een varken. Ook bij andere gelegenheden worden levende dieren uit dode voorwerpen getoverd. In deel 3 wordt bijvoorbeeld een hoed steeds in een konijn omgetoverd en weer terug. En bij het examen in het derde jaar moeten ze een theepot omtoveren in een schildpad.
Maar in deel 7 wordt ons verteld dat er geen eten getoverd kan worden. De eerste uitzondering op de wet van Grondel. Nu is een levend dier niet hetzelfde als eten, maar dieren zijn in principe eetbaar. Konijnen zeker. Er klopt iets niet.

Harry Potter(9). Toverschaak.

In de boeken van de Harry Potter serie wordt ook geschaakt. Maar als je nauwkeurig leest, krijg je de indruk dat de schrijfster niet weet hoe schaken in zijn werk gaat. Het lijkt alsof ze denkt dat bij een schaakpartij iedere speler zijn eigen stukken meebrengt.

maandag 13 april 2009

Harry Potter(8)

Als Harry Potter van perron 9 3/4 wil vertrekken, en niet weet hoe dat te vinden, loopt mevrouw Wemel en kinderen langs, en vraagt: "Op welk perron moeten we zijn?"
"9 3/4" krijgt ze als antwoord.
Het is hoogst onwaarschijnlijk dat zij vergeten zou zijn op welk perron de trein naar Zweinstein vertrekt. Ze moet de kinderen er al zo'n 10 jaar naar toe gebracht en weer opgehaald hebben, en zelf reisde ze er vermoedelijk als student ook mee.
De bedoeling van de auteur is natuurlijk Harry een hint te geven. Maar had dat niet wat aannemelijker gekund?

zondag 12 april 2009

Verhuizing(13). Internet(2).

Nadat we het hadden opgegeven Internet van Ziggo te krijgen probeerden we het met KPN.
Het was niet moeilijk, een abonnement te krijgen, maar het was wel moeilijk het door ons gewenste soort te krijgen. Elke keer bellen, elke keer de belofte dat alles zou worden geregeld, en elke keer bleken we een ander abonnement te hebben dan we wilden (een duurder uiteraard). Maar uiteindelijk, na maanden, kwam alles voor elkaar, en we kregen zelfs nog een bloemetje.

vrijdag 10 april 2009

Verhuizing(12). Internet(1).

Al weken voor we echt gingen verhuizen probeerden we Internet te regelen. We begonnen met Ziggo, want daar kon je drie dingen in één krijgen: telefoon, t.v. en internet.
We gaven ons op via een tussenpersoon, die we op Internet vonden.
We kregen geen antwoord. De tussenpersoon gebeld, en die begreep het ook niet.
Maar toen we echt gingen verhuizen, en we nog steeds niets van Ziggo hadden gehoord, annnuleerden we de aanvraag, weer via de tussenpersoon.
Toen we een paar maanden in ons nieuwe huis woonden hoorden we eindelijk wat van Ziggo.
Ze zouden een pakket sturen dat wij moesten installeren, en dan hadden we Internet.
We vertelden hun, dat onze aanvraag al meer dan drie maanden geleden gedaan was, en omdat we niets van ze hoorden de aanvraag hadden geannuleerd, en een andere provider hadden gezocht. Het pakket werd ons niet toegestuurd, maar het abonnementsgeld werd wel van onze rekening afgeschreven. Dat draaiden wij dan weer terug. Dat leverde boze brieven en dreigementen van de kant van Ziggo op, maar na een half jaar zijn ze daarmee opgehouden.
Veel mensen hebben soortgelijke ervaringen.

dinsdag 7 april 2009

Harry Potter(7) en uilen

In de Harry Potter serie worden uilen (soms) betaald voor hun diensten. Ik vraag mij af, wat uilen doen met dat geld. Kleren dragen ze niet, hun eten vangen ze, en een woning hebben ze ook niet nodig. Want doen ze er dan mee? Openen ze een bankrekening bij Goudgrijp? Bouwen ze hun pensioen daarmee op? Gaan uilen met pensioen als ze oud worden, en moeten ze dan betalen voor kost en inwoning?

zondag 5 april 2009

Verhuizing(11). Verhuizen.

Wij gingen die nacht bij vrienden slapen, en waren de volgende morgen om 7 uur in ons huis. De verhuizers niet, die kwamen pas om 8 uur, en om 9 uur kwamen de kopers en de makelaar.
Het huis had toen leeg en schoon moeten zijn, maar dat was het niet.
De kopers namen dat heel relaxed op: ze gingen eerst naar de notaris. Toen ze terugkwamen was alles voorelkaar.
Twee dagen later werd er uitgepakt. Daarbij hielden ze zich soms aan wat er op de etiketten stond. Maar veel werd in de garage gezet, ook als dat niet op het etiket stond.
En er waren ook dingen kapot. We zeiden dat ze daarvoor toch verzekerd waren, maar ze wilden het toch niet claimen. Kennelijk hadden ze een hoog eigen risico.
Wij wilden minder betalen door alle stress, het kwijtraken van drie kasten en de beschadigingen die ze hadden veroorzaakt. Daarover zijn we het niet eens geworden. We hebben op een bepaald moment een bedrag betaald, waarvan wij vonden dat het redelijk was. Zij niet, ze dreigden nog met een rechtzaak, maar daar hebben we niets meer van gehoord.

woensdag 1 april 2009

Verhuizen(10). De verhuizing.

Verhuizen is één van de meest stressvolle gebeurtenissen in een mensenleven, zegt men wel eens. Onze verhuizer (M&M uit Beverwijk' heeft gemeend extra zijn best te moeten doen om onze stress nog wat groter te maken. We hadden de afspraak dat op 14 juni om 8 uur de verhuiswagens voor zouden rijden.
Maar pas om 8.30 kwam er een verhuizer, die glas kwam inpakken.
Dat was ook afgesproken, maar hij wist van niets over de verhuisauto's. Bellen leverde als resultaat dat we voor de volgende dag waren ingepland. Ze hadden zich gewoon een dag vergist. Maar wij moesten het huis de volgende dag wel leeg en schoon opleveren, om 9 uur. Paniek in de tent. Ze zouden hun uiterste best doen om ons nog op tijd te verhuizen. Dat betekende dat een ploeg verhuizers om 15.30 aan kwam zetten, en de boel begon in te laden. Er waren toen ook verhuiswagens gekomen. Het ging heel onhandig: voor een zoldertje boven de trap gebruikten wij altijd een trapje. Toen zij dat zoldertje gingen leeghalen was dat trapje ingepakt, en kon niet uit de auto gehaald worden. Om 22 uur waren ze het zat. De auto's waren vol, maar niet alles was ingepakt (niet goed ingepakt dachten we); ze lieten 3 kasten staan want die konden ze de trap niet af krijgen zeiden ze. Dat was ons in het verleden wel eens gelukt. Bij hun pogingen werd wel de trap beschadigd. Maar zelfs zonder die 3 kasten lukt het ze niet alles in te pakken. Ze beloofden de volgende morgen om 7 uur terug te komen.

Later hoorden we van de nieuwe bewoners dat ze de kasten naar de garage hadden gebracht (en weer terug), over dezelfde trap.

Harry Potter(6)

Als Hagrid de brief van Zweinstein moet afleveren, heeft hij geen moeite om vast te stellen waar Harry is, ook al is Harry nog geen 11 jaar. Maar Sirius Zwarts kan niet door het ministerie gelocaliseerd worden, terwijl de uilen dat wel kunnen. Ze hadden gewoon de uilen kunnen volgen. En op de sluipwegwijzer staat aangegeven waar iedereen is.
Uitleg over hoe dat kan was op zijn plaats geweest.

woensdag 25 maart 2009

Verhuizen(9). Nog meer ellende in de badkamer

Bij de badkamer ging er nog meer mis dan het niet goed plaatsen van de stoomdouche.
Er moest een nieuwe afvoer worden gemaakt voor de waterdamp, die er in een badkamer altijd ontstaat. Er was een oude, maar die was van eterniet/asbest en die wilden we niet meer gebruiken. De nieuwe werd een meter uit de muur aangelegd; op de bovenverdieping was hij dus ook een meter uit de kant. Dat was erg onpractisch, en hij werd opnieuw aangelegd.
Bij de aanleg van de leidingen voor de wastafel werd geen rekening gehouden met het feit, dat we een wastafel met twee kranen hadden gekocht. De leidingen waren al ingetegeld, maar alles moest overnieuw. Het licht en de afzuigkap werden bediend door één knopje. Zo was het niet afgesproken, en ook hier moest het veranderd worden.

dinsdag 24 maart 2009

Verhuizen (8). De stoomdouche.

Mijn vrouw wilde graag een stoomdouche in de badkamer, dus we bestelden er een bij de firma van de vorige blog. We hadden, met behulp van vrienden, een bedrijf gevonden dat onze badkamer wel wilde installeren. Dus ook de stoomdouche. We hadden een stoomdouche besteld waarmee allerlei bijzondere dingen konden. Er was bijvoorbeeld een radio ingebouwd.
Maar toen we die probeerden deed hij het niet. Toen we de handleiding bestudeerden ontdekten we, dat er een antenne aan moest, en dat had de bouwer niet gedaan. "U kunt toch niet verwachten dat de bouwers van te voren de handleiding bestuderen!" was zijn verweer.
Ook de afvoer deugde niet. De badkamervloer kwam blank te staan als er werd gedouched. Dit probleem werd op een originele manier opgelost. De stoomdouche had er in zijn geheel uitgetrokken kunnen worden om naar de afvoer te kijken, maar in plaats daarvan werd er een gat geboord in de muur waartegen de stoomdouche stond, en door dat gat werd de reparatie uitgevoerd.
Het deed mij denken aan een mop uit de USSR: een tandarts had een methode ontdekt om via de anus iets aan het gebit te doen. Toen een Westers journalist vroeg waarom dat zo ingewikkeld moest, werd tegen hem gezegd: "U denkt toch niet dat iemand hier zijn mond open durft te doen?"
Dat gat had de tegels, die we achter de stoomdouche hadden laten aanbrengen, beschadigd, en dat kon niet gerepareerd worden. Om het goed te maken tekende de bouwer een verklaring, dat als wij binnen 15 jaar de stoomdouche wilden vervangen, hij die tegels alsnog zou laten repareren.
Mocht iemand geïnteresseerd zijn i de naam van het bedrijf, dan moet hij/zij mij maar een email sturen: michiel.osinga@gmail.com.

maandag 23 maart 2009

Harry Potter en het toveren (5)

Als Hagrid Harry gevonden heeft, blijkt Hagrid te kunnen toveren. Met een gebroken toverstok.
Maar als Harry later, in deel 7, zijn toverstok breekt kan hij er niets meer mee.
En Harry krijgt geen brief van het Ministerie van toverkunst, dat hij als minderjarige niet mocht toveren. Werd de toverkunst van Hagrid niet geregistreerd?
Bij andere gelegenheden werd de toverkunst onmiddellijk teruggedraaid, maar niet in dit geval.
Zijn oom brengt Harry naar de trein, omdat de varkensstaart van Dirk operatief verwijderd moet worden. En over het wissen van het geheugen wordt niet gesproken.
Klopt helemaal niet met wat er bij andere gelegenheden gebeurt.

Verhuizen(7). De open haard

We wilden in het nieuwe huis een gas open haard. We hadden daarvoor afspraken gemaakt, en die werden keurig nagekomen. Een mooie gas open haard werd aangelegd. Maar bij de eerste regenbui na de aanleg bleek het dak te lekken. Dat moest verband met elkaar houden.
Er kwam iemand van het betreffende bedrijf, en het bleek, dat bij de aanleg een dakpan kapot was gegaan. Deze kon gemakkelijk worden vervangen, want er waren reserve dakpannen genoeg. Jammer genoeg koden we de meeste andere problemen niet zo gemakkelijk oplossen.

zondag 22 maart 2009

Verhuizen (6). De badkamer

Toen wij ons nieuwe huis in Amersfoort kochten vonden wij het nodig de badkamer grondig te verbouwen. Het leek onze bouwconsulent indertijd een goed idee, om alvast diverse spullen, die in die badkamer geplaatst zouden worden, te kopen, en hij gaf ons het adres van een geschikte winkel in Apeldoorn. De winkel had inderdaad een prachtige collectie, en we bestelden wat we nodig hadden: een bad, een stoomdouche en nog het een en ander.
Toen de spullen werden geleverd bleek het bad beschadigd, en de verpakking ervan gaf ons de indruk dat ze hadden geprobeerd het bad elders te plaatsen, maar dat dat was afgesprongen.
Tweedehands dus. Maar over een compensatie viel niet te praten.
Wilt u ook iets bij deze leverancier bestellen, dan kunt u mij een email sturen voor naam en adres: michiel.osinga@gmail.com.

Harry Potter en het toveren (4).

Tegen de tijd dat kinderen met talent voor toveren elf worden krijgen ze een brief waarin ze worden uitgenodigd om in Zweinstein te komen studeren. Maar hoe weet men dat? Uit oa deel 2 blijkt, dat vastgesteld wordt waar getoverd wordt, maar niet door wie. Maar hoe kan dan worden vastgesteld wie er tovertalent heeft? Van een kind uit een toverfamilie kan dat dus niet. En hoe worden kinderen gevonden die niet uit een toverfamilie komen, zoals Hermelien. Worden alle kinderen over de hele wereld gevolgd?
Het is jammer dat de schrijfster dit punt niet heeft uitgewerkt.

zaterdag 21 maart 2009

Verhuizen(5). De vaatwasser.

Toen we de sleutel van het nieuwe huis (in Amersfoort) hadden moest er nog veel gebeuren, liefst voordat we er in trokken. Door de activiteiten van onze bouwconsulent hadden we veel tijd verloren (zie verhuizen(2)), maar het was ons gelukt om allerlei afspraken te maken.
Zo hadden we een vaatwasser gekocht, en met de leverancier afgesproken dat deze voor de installatie zou zorgen. Met een leverancier in Beilen van dezelfde groep hadden we goede ervaringen. De vaatwasser werd afgeleverd, en een monteur kwam mee; die zei: "De installatie is voor mij te ingewikkeld. Er moet een specialist voor komen" . Dat bleek 175 euro extra te kosten. Dat namen we niet, en na veel heen en weer gebel en ge-email stuurde de leverancier de specialist gratis. Het bleek dezelfde man te zijn.
Mocht iemand willen weten welk bedrijf het was, dan kan hij of zij een email sturen: michiel.osinga@gmail.com, en we vertellen de naam van de firma.

Harry Potter en het toveren.(3)

Als Harry Potter op de lagere school zit, blijkt hij te kunnen toveren. Zonder toverstok en zonder kennis van de juiste spreuken. Als hij op Zweinstein zit, blijkt toveren ineens een stuk moeilijker. Je moet een toverstok hebben - als in deel 7 zijn toverstok wordt gebroken, kan hij niet meer toveren. Ook moet je de spreuken kennen en correct uitspreken.
Het verschil is zo groot dat een nadere uitleg op zijn plaats was geweest.

vrijdag 20 maart 2009

Is Nederland een rechtstaat?(2)

In mijn vorige blog hierover gaf ik aan, dat daarvoor goed wetten en goede rechters nodig zijn.
Deze week was er al weer een geval, wat twijfel aan de deskundigheid van de rechters oproept.
Bensaïd Nakach werd vrijgelaten na 15 jaar ten onrechte in de TBS-kliniek te hebben doorgebracht. Onderzoek door het Pieter Baan Centrum leverde op, dat hij een "ernstige, gecombineerde paranoïde en narcistische persoonlijkheidsstoornis" zou hebben.
Tegelijk werd aangegeven, dat hij niet aan het onderzoek had meegewerkt. Een gewoon mens zou vragen, hoe het Pieter Baan Centrum dan tot die vergaande conclusie kon komen, en volgens de advokaat was er alleen maar een handgeschreven conclusie opgeleverd. Maar de rechters twijfelden niet.
Andere onderzoekers veegden de vloer aan met het rapport, maar de rechters hielden vol:
het PBC had gelijk, uiteraard zonder opgaaf van wettig en overtuigend bewijs.
Een rechter kan niet alles weten, maar moet wel kritisch blijven, en dat is hier niet gebeurd.
Tegelijk vraag je je af: incident of topje van een ijsberg?

donderdag 19 maart 2009

KPN en .htaccess

Ik beheer een website die door KPN wordt gehost. Ik probeerde wat te experimenteren met .htaccess, een functie die door sommige hosts wordt ondersteund, door anderen niet, en door weer anderen alleen als de gebruiker er om vraagt.
Ik probeerde bij KPN te weten te komen, wat hun policy in dezen is, maar dat is mij niet gelukt.
De helpdesk bleek niet op de hoogte van het fenomeen, en dat wilden ze graag zo houden.

donderdag 12 maart 2009

Verhuizen(4).

Op 16 juni 2008 om 10 uur werd het koopcontract voor het nieuwe huis (in Amersfoort) bij de notaris getekend. Maar we moesten het eerst bekijken, of het wel opgeleverd werd in de staat waarin we het hadden gekocht. Dat bleek een probleem: om 9.15 konden we het huis bekijken in Amersfoort, maar om 10.00 uur moesten we in Heemstede zijn voor de overdracht.
We kregen toen een goed beeld van de flexibiliteit van de makelaar. "Nee, dat moesten we beslist zelf doen. Dat kon onze schoondochter niet doen".
Uiteindelijk ging hij daar dan toch mee akkoord, maar hij wilde haar de sleutel niet geven.
Dat kon pas als het huis gekocht werd. Toch hebben we uiteindelijk het huis gekregen.

dinsdag 10 maart 2009

Is Nederland een rechtstaat?(1)

Wanneer is een land een rechtstaat? Naar mijn mening moet dan aan drie eisen zijn voldaan: er zijn goede wetten, er zijn goede rechters en de overheid zorgt er voor, dat rechterlijke uitspraken worden uitgevoerd.
De volgende vragen zijn uiteraard: wanneer zijn wetten goed, en wanneer zijn rechters goed?
Om te beginnen met het laatste: rechters zijn goed als ze deskundig en eerlijk zijn.
Zijn rechters dat in het algemeen? Ik heb mijn twijfels.
Vorige week werd een therapeute vrijgesproken, die een relatie met een cliënt was aangegaan.
Dat is uitdrukkelijk verboden, maar de rechter vond dat niet belangrijk. Het was vrijwillig, zei de rechter, en daar gaat het om. Sex met kinderen is ook vaak vrijwillig. Is het dan ook toegestaan?

maandag 9 maart 2009

Bijbel en theologie(11). Bathseba(3). Uria

Uria de Hethiet, zoals hij meestal wordt genoemd. Hij was één van de "helden van David", het keurkorps dat met David rondgezworven had, en legendarische heldendaden had verricht.
Hij trouwt met Bathseba, de dochter van Eliam. Eliam wordt ook genoemd bij de helden van David. Dat betekent dus, dat Uria veel ouder was dan Batseba.
David verleid Bathseba (of andersom), ze wordt zwanger en dat kan haar het leven kosten.
David laat Uria komen, die met Bathseba moet slapen om de schijn op te houden.
Hij doet dat niet, en dat kost hem het leven.
Je vraagt je af, waarom Uria niet bij zijn vrouw in bed kruipt. Soldaten hebben niet de reputatie van grote terughoudendheid op dit gebied, zeker niet als ze van het front komen.
Er zijn twee antwoorden anders dan die hij aan David geeft:
- Hij heeft gehoord dat David met Bathseba heeft geslapen, en weigert mee te werken aan David's scenario, waarbij hij als vader van het kind wordt aangemerkt.
- Hij is homosexueel, en heeft geen belangstelling voor vrouwen.
Dat klopt met mijn these dat Bathseba de badshow uitvoerde om zwanger te worden, zoals ik in mijn stukje over Bathseba aangaf.

dinsdag 24 februari 2009

Bijbel en theologie(10). Was David een Filistijn(9)?

Als David de ark naar Jeruzalem heeft overgebracht (II Sam. 6), danst hij uit alle macht. Zijn vrouw Michal kijkt uit het raam en veracht hem. Hij misdraagt zich in haar ogen. Hij weet niet hoe een koning zich in Israël behoort te gedragen. Misschien gedroeg hij zich zoals een Filistijn zich in die situatie zou gedragen.

vrijdag 13 februari 2009

Bijbel en theologie(9). Was David een Filistijn(8)?

Na zijn zalving wordt David bij Saul ontboden, want Saul wordt bezocht door een boze geest (I Sam. 16:14), en de hovelingen denken dat muziek hem beter zal laten voelen. Een hoveling beveelt David aan: hij kan niet alleen op de citer spelen, maar is ook een dappere held en een krijgsman (vs 18). Maar David was toch een herder? Hoe kan de hoveling hem dan een dappere held en een krijgsman noemen? Deden er verhalen de ronde die niet pasten bij zijn status als herder?

maandag 9 februari 2009

Bijbel en theologie(8). Was David een Filistijn(7)?

In I Sam. 16-1-13 wordt beschreven hoe David tot koning wordt gezalfd. Isaï liet zijn 7 zonen aan Samuël voorbijgaan, staat er in vers 10. Zijn 7 zonen staat er, niet 7 van zijn zonen. Nu blijkt David niet bij zijn 7 zonen te horen, want pas als Samuël zegt: zijn dit alle jongens, dan wordt David gehaald, en tot toekomstig koning gezalfd. Als achtste van de zeven zonen van Isaï. Maar volgens 1 Kron. 2:13-15 had Isaï 7 zonen, David inbegrepen.

donderdag 5 februari 2009

Bijbel en theologie(7). Bathseba(2)

In mijn serie "Was David een Filistijn?" noemde ik het verhaal van David en Bathseba, maar stond daar alleen stil bij het feit, dat David kennelijk kon schrijven.
Maar ook over Bathseba kun je je een en ander afvragen.
David wandelde op het dak van zijn paleis en zag Bathseba baden, een heel knappe vrouw, zo staat er (II Sam. 11:2).
Je vraagt je af: hoe deed ze dat? In een vijvertje in hun tuin? Niet waarschijnlijk, gezien de huizenbouw in steden in die tijd. Had ze een bad op het dak van hun huis?
Je vraagt je ook af: waarom deed ze het? Ze kon natuurlijk weten, dat ze gezien kon worden vanaf het dak van het paleis, niet alleen door de koning, maar ook door de hovelingen.
Dus ze deed het opzettelijk, ze wilde gezien worden. Waarom? Ik neem aan om wat er volgde:
ze werd zwanger van David. Ik neem aan dat ze nog geen kinderen had, hoewel ze al een tijdje getrouwd was, (als je minder dan een jaar getrouwd was hoefde je niet in dienst, en Uria, haar man was wel in dienst, hij behoorde zelfs tot de helden van David), en dat was heel erg in Israel.
Ze wilde dus gewoon een kind - van wie dan ook.

Bijbel en theologie(6). Was David een Filistijn(6)?

In aflevering 5 kwam één aspect niet aan de orde: David hoorde dat er over hem gefluisterd werd. Dus hij verstond de taal der Filistijnen. Dat blijkt ook op andere plaatsen: vlak voordat David Goliath doodt discussieëren ze. "Ben ik een hond", vraagt Goliath, en zo verder. (I. Sam. 17:43-47). Dat kan alleen als er een taal was die ze beiden spraken. Later gaat David, nu met aanhangers, weer naar Gath (I Sam. 27). Merkwaardig. Daar liep zijn leven de vorige keer gevaar, en toch gaat hij er weer heen. Hij moet een band hebben met de stad. Kwam hij er vandaan? Hij voert ook gesprekken met Achis, de koning van Gath. Ook nu wordt niet gesproken over taal-problemen. David kent de taalvan de Filistijnen.

dinsdag 27 januari 2009

Bijbel en theologie(5). Was David een Filistijn(5)?

Op een gegeven moment wordt David de achtervolging door Saul zat, en vlucht naar Achis, de koning van Gat, één van de steden van de Filistijnse stedenbond (I Sam. 21:10-15). Merkwaardig, want Israël had nog andere buurlanden, waarmee David niet had gevochten. Waarom ging hij uitgerekend naar het land waar mensen waren die zich op hem wilden wreken als ze de kans kregen? Dan blijkt, dat de hovelingen van Achis David herkennen. Hoe kan dat? Wisten ze hoe David er uitzag? Het kan natuurlijk ook zijn dat David hun heeft verteld wie hij was. Dat zou niet slim zijn geweest, er waren veel Filistijnen die bloedwraak koesterden. David ontkomt door zich als een waanzinnige aan te stellen. Ook dat is merkwaardig. Waarom zou Achis het leven van David sparen, als hij een Israëlitische generaal was?

donderdag 22 januari 2009

Bijbel en theologie(4). Was David een Filistijn(4)?

David wordt achtervolgd door Saul, en op een gegeven moment haalt David samen met Abisaï de speer en de waterkruik uit de tent van Saul, om te bewijzen dat David Saul goedgezind is (I Sam. 26). Dan vertelt David aan Saul wat hij heeft gedaan, en hoe gemakkelijk hij hem had kunnen doden. Eén van de opmerkelijke dingen die David daarbij zegt is het volgende: ... maar indien het mensen zijn, vervloekt zijn zij voor het aangezicht des Heren, omdat zij mij thans verwijderd houden van de gemeenschap met het erfdeel des Heren, en zeggen: ga heen, dien andere goden. (I Sam. 26:29) Er werd dus tegen David gezegd, dat hij maar weg moest gaan en andere goden moest gaan dienen. Voor mijn gevoel zeggen ze eigenlijk: ga weg, want je bent een buitenlander, en ga je de goden van je geboorteland maar weer dienen. In feite zeggen we dat nog steeds tegen christenen uit islam-landen, die vanwege hun geloof zijn gevlucht.

zondag 18 januari 2009

Bijbel en theologie(3). Was David een Filistijn(3)?

Een derde argument voor David als Filistijn is het volgende: van David wordt gezegd, dat hij rossig is (I Sam. 16:18). Hoogst onwaarschijnlijk voor een Israëliet. Men neemt aan, dat de Filstijnen van Indogermaanse oorsprong waren, en daar is de kans op rood haar veel groter.

zaterdag 17 januari 2009

Bijbel en theologie.(2) Was David een Filistijn(2)?

Een tweede stukje uit de geschiedenis van David is al heel lang problematisch geweest. Het is het slot van het verhaal van David en Goliath (I Sam. 17), waarin Saul aan Abner vraagt wie David is. Abner blijkt het niet te weten. Heel merkwaardig, want in het hoofdstuk ervoor was David als harpspeler aan het hof gekomen, om voor Saul te spelen. Hiervoor zijn de meest uiteenlopende verklaringen gegeven, oa dat de verhalen over David uit verschillende bronnen stammen, die niet met elkaar in overeenstemming zijn. De personen in het boek gaan ervan uit, dat het Oude Testament waar is, correct de gebeurtenissen beschrijft. Bovenstaande verklaring komt dan ook niet in hen op. Binnen de hypothese "David was een Filistijn" betekent het, dat Saul niet kan begrijpen, hoe David als herdersjongen en harpspeler tot zoiets in staat is, en daarvoor van Abner een verklaring wil.

vrijdag 16 januari 2009

Bijbel en theologie(1) Was David een Filistijn(1)? Bathseba(1)

Ik heb een boek geschreven met de titel: Een brief van Achitofel. De inhoud is kort samengevat:

Sallum, een Joodse handelaar, helpt bij de verdediging van Jeruzalem in 70. Hij vindt in een onderaardse gang een kruik met een brief van Achitofel, waarin hij schrijft dat David een Filistijn was, en een stuk waarin 42 argumenten ten gunste van die stelling staan.
Pogingen worden ondernomen hem beide afhandig te maken, en na de val van Jeruzalem dreigt hij als slaaf verkocht te worden. De relatie tussen (orthodoxe) joden en christenen komt aan de orde, gezien vanuit joods perspectief
.

Die 42 argumenten zijn stukjes uit het Oude Testament.
De personen in het boek gaan uit van het Oude Testament, de Tenach als het woord van God, en ze zien de verhalen over David als een correcte beschrijving van wat er ooit gebeurde.

Het eerste stukje dat mij deed twijfelen of het wel zo geweest kan zijn als het werd beschreven, was het verhaal over David en Bathseba. David ziet Bathseba baden, laat haar komen, verleidt haar, en als ze in verwachting blijkt te zijn probeert hij Uria, haar man, bij haar te laten slapen.
Als dat niet lukt, dan schrijft hij een brief aan Joab, dat die Uria in de frontlinie moet zetten, zodat hij zal sneuvelen. En zo gebeurt het.
Wat mij hieraan opviel was het feit dat David een brief schreef. David was een herdersjongen, en die leerden niet schrijven. En uit de geschiedenis weten we, dat als je schrijven niet jong hebt geleerd, je het nooit meer goed onder de knie krijgt. Dus het leek mij onwaarschijnlijk dat David kon schrijven. Of als hij wel kon schrijven kon hij geen herdersjongen geweest zijn, en dus geen zoon van Isaï.

donderdag 8 januari 2009

Gênant

Sinds het Groot dictee der Nederlandse Taal weet ik dat er op gênant een ^ hoort.
En dus ben ik gaan controleren, of gebruikers van de Nederlandse taal zich daar aan houden.
Wat blijkt tot nog toe: in de ondertiteling van programma's van Nederlandse zenders ontbreekt de ^, maar in zenders uit België wordt de correcte spelling gehanteerd.
Hoe kunnen we ooit van België winnen als zelfs onze ondertiteling niet correct is?
Heel gênant!