zondag 28 oktober 2018

Bijbel en Theologie(27). God(2)

Volgens astronomen is het universum gigantisch groot. Als er ergens anders in het universum intelligent leven is ontstaan, moeten die volgens de christenen dan in dezelfde God geloven als de Christenen op aarde? En ook in Jezus als de Christus? Dat is onmogelijk, want hoe zouden ze daarvan kennis hebben kunnen nemen? En de afstanden maken zoiets ook onmogelijk. Of heeft iedere planeet zijn eigen God en zijn eigen Messias? Of moeten we concluderen dat ander intelligent leven in het Universum het bestaan van de God van de Bijbel onmogelijk maakt?

zaterdag 13 oktober 2018

Bijbel en theologie(26). God(1)

Als God bestaat, dan bestaat Hij niet uit atomen. Immers, dan zouden we Hem allang gedetecteerd moeten hebben. Een niet-atomair bestaan dus. Maar waar kan Hij dan uit bestaan, en bestaat er iets dat ook op niet-atomaire manier bestaat? Hemel en hel bijvoorbeeld? En zijn er minder esoterische zaken die misschien ook niet uit atomen bestaan? Volgens Swaab bestaat de vrije wil niet, want dat is onverenigbaar met atomair bestaan. Kan de vrije wil dan niet-atomair bestaan? En bewustzijn? Is dat helemaal te verklaren uit atomair bestaan? En leven überhaupt?

dinsdag 11 september 2018

Google Sites search

I have a number of Google Sites sites. When I start Google Sites, I get a list of my sites, and a field "Search my sites". I tried what I could do with this field, and got the following results: I tried searches with four terms, which I will call here T1, T2, T3, T4. In fact the are first names and last names of two persons. When I search for A B, I got 9 results. With "A B" I got 5 results. With C D I got 245 results, with "C D" 228. Using "A B" "C D" I got no results. With "A B" OR "C D" I got 235. With A B OR C D I got no results. I conclude that this search possibility is equal to a Google search, within your own Google Sites sites. Interesting

zondag 2 september 2018

Hypotheek-advies

Banken hebben tegenwoordig een zorgplicht. Die zorgplicht heeft ertoe geleid dat als je een hypotheek wilt, je eerst een hypotheek-advies met aanvragen. Daarin staat of het wel verstandig is een hypotheek aan te vragen, en zo ja, waar dat het beste kan. Je moet ook zo'n advies aanvragen als je je bestaande hypotheek wilt verhogen. Op zich niet zo'n gek idee, behalve dat ze heel veel geld voor zo'n advies vragen. De Vereniging Eigen Huis maakt ook zulke adviezen, en die vraagt er € 2100,- voor. Die hebben dus weinig belang bij lagere prijzen voor zo'n advies. Het kan dus best zijn dat je door de kosten van een hypotheek-advies niet meer in aanmerking komt voor een hypotheek. Niet zo'n wonder dat starters moeilijk een huis kunnen kopen.

maandag 13 augustus 2018

Bijbel en theologie(25). Bizarre gelijkenissen(7) - de koninklijke bruiloft.

Matteüs 22: 1 - 14 Opnieuw richtte Jezus zich tot hen met gelijkenissen. Hij zei: "Het hemelse koninkrijk is te vergelijken met een koning die het bruiloftsfeest van zijn zoon voorbereidde. Hij stuurde zijn dienaars om de gasten voor het feest uit te nodigen, maar zij wilden niet komen. Weer stuurde hij dienaars eropuit met de opdracht: Ga naar de genodigden en zeg: Ik heb de maaltijd klaargemaakt, de stieren en de mestkalveren zijn geslacht, alles staat klaar. Kom naar het bruiloftsfeest! Maar zij trokken zich er niets van aan; iedereen ging weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel; weer anderen grepen de dienaars vast, mishandelden hen en doodden hen. De koning werd woedend. Hij stuurde zijn troepen op hen af, liet die moordenaars om het leven brengen en hun stad in brand steken. Tegen zijn dienaars zei hij: "Voor het bruiloftsfeest stond alles klaar, maar de genodigden waren het niet waard. Ga dus naar de kruispunten van de wegen en nodig iedereen die je tegenkomt uit voor de bruiloft." En zij gingen eropuit en zij brachten alle mensen mee die ze tegenkwamen, slechte en goede. Zo liep de bruiloftszaal vol met gasten. Toen de koning binnenkwam om zijn gasten te zien, merkte hij iemand op die geen feestkleding droeg. "Vriend, hoe ben je hier binnengekomen zonder je voor de bruiloft gekleed te hebben?" vroeg de koning hem. Maar de man zweeg. Toen zei de koning tegen zijn dienaars: "Bind hem aan handen en voeten en gooi hem eruit, de duisternis in. Daar zal hij huilen en knarsetanden." En Jezus besloot: "Want velen zijn uitgenodigd, maar weinigen zijn uitverkoren." Absurd verhaal. Als je door de koning wordt uitgenodigd voor het bruiloftsmaal van zijn zoon, dan kom je, want het is een hele eer. En dienaren van de koning mishandelen en doden, dat doe je niet. Gewoon uit fatsoen. En als je dat niet hebt - dan neemt de koning wraak - hij laat de moordenaars om het leven brengen en verwoest de stad. En wat moeten we met de man die geen feestkleding droeg? Had hij feestkleding bij de ingang kunnen krijgen? Het staat er niet. En de conclusie volgt niet uit dit verhaal - iedereen wordt uitgenodigd, en alleen de man zonder bruiloftskleed mag niet meedoen. De gelijkenis wordt dan zo uitgelegd - de leiders van Israël hebben de uitnodiging voor het koninkrijk der hemelen afgewezen, en ze mishandelen knechten en doden ze. Als straf worden ze zelf gedood en hun stad verwoest. Dat zou dan slaan op de verwoesting van Jeruzalem. Vervolgens worden mensen uit andere volken uitgenodigd. Of zouden deze details er later bijgeschreven zijn? Lucas 14:15-24 geeft ook deze gelijkenis. Er zijn flinke verschillen: het is geen bruiloftsfeest van een koning maar een gewoon feest, en er worden geen knechten mishandeld en gedood, en er wordt geen stad verwoest. Wel komen de uitgenodigde gasten niet, en worden armen en invaliden uitgenodigd. "Ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen... Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn." Dus geen gast zonder feestkleding.

zaterdag 30 juni 2018

Vrijwilliger bij de Diabetes Vereniging Nederland (DVN)

Ik was regio-webmaster bij de Diabetes Vereniging Nederland. Vorig jaar werd de website van de DVN opnieuw opgezet. De taak van de regio-webmasters werd voorlopig overgenomen door professionele medewerkers. Toen ik niets meer hoorde heb ik eens geïnformeerd. Het bleek dat de functie van regio-webmaster was opgeheven. Maar dat werd niet aan die vrijwilligers doorgegeven, althans niet aan mij. Als je zo omgaat met vrijwilligers....

zaterdag 9 juni 2018

Google absurdities

I have a few websites based on Google Sites. In one I have links to the other sites. But when I click on such a link a message stating a redirection had taken place flashes over my screen. But I arrive at the correct page. I had a look what really was present in the link, and indeed, its content was completely different from the URL of the site it should bring me to. It looks like a query. Is it something to analyse what you are doing?

maandag 21 mei 2018

Bijbel en theologie(24). Bizarre gelijkenissen(6). De slechte pachters.

Matteüs 21:33-41, Marcus 12:1-9 en Lucas 20:9-16. "Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landeigenaar die een wijngaard aanlegde. Hij trok rond het land een muurtje op, groef een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijkpost. Hij verpachtte de wijngaard aan wijnbouwers en ging op reis naar het buitenland. Toen de oogsttijd was gekomen, stuurde hij dienaars naar de wijnbouwers om de vruchten in ontvangst te nemen. Maar zij grepen zijn dienaars: de ene ranselden ze af, een andere doodden ze, een derde werd door hen gestenigd. Opnieuw stuurde de eigenaar dienaars, nog meer dan de eerste keer, maar zij ondergingen hetzelfde lot. Tenslotte stuurde hij zijn zoon. Voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben, dacht hij. Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen aankomen, zeiden ze tegen elkaar: Dat is de erfgenaam. Vooruit, laten we hem uit de weg ruimen, dan is de erfenis voor ons. Ze grepen hem, sleurden hem de wijngaard uit en doodden hem. Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard terugkomt, wat zal hij dan met die wijnbouwers doen?" Ze antwoordden: "Hij zal die schurken op een vreselijke manier laten doden. En de wijngaard zal hij verpachten aan wijnbouwers die wel de oogst op tijd afleveren." Jezus vroeg hun: "Hebt u nooit deze woorden uit de Schrift gelezen? De steen door de bouwers afgekeurd, is de hoeksteen geworden, Zo gaat de Heer te werk, het is voor ons niet te begrijpen! Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u worden afgenomen en zal worden gegeven aan een volk dat de vruchten ervan opbrengt. Wie op deze steen valt, valt te pletter; en deze steen vermorzelt op wie hij valt." Toen de opperpriesters en de Farizeeën zijn gelijkenissen gehoord hadden, begrepen ze dat hij het over hen had. Ze wilden hem gevangennemen, maar ze waren bang voor het volk, want dat zag een profeet in hem. Ook een bizar verhaal. Als een groep mensen een wijngaard huurt en daar pacht voor moet betalen, dan betalen ze, want als ze dat niet doen worden ze vervangen. En als ze knechten slaan worden ze gearresteerd. En wie zendt nou zijn enige zoon als de knechten mishandeld worden? Dan stuur je soldaten. En hoe kunnen ze verwachten dat ze ongestraft een moord kunnen plegen? Hetis duidelijk waar Jezus op doelt, maarde gelijkenis is geen gelijkenis. Zulke dingen gebeuren niet in het gewone leven.

zondag 20 mei 2018

Bijbel en theologie(23). Kerk en echtscheiding

Gisteren werd het huwelijk van Harry en Meghan voltrokken. Met een plechtige kerkdienst, waar ze elkaar eeuwig trouw beloofden. "Voor God en zijn heilige gemeente" heet het in Nederlandse versies. Maar als een stel uit elkaar gaat worden God en zijn gemeente niet op de hoogte gebracht. Als de kerk de huwelijksbelofte in de kerk afgelegd enige waarde toekent zou er ook een ritueel voor scheiding moeten zijn. Net zoals voor het burgerlijk huwelijk. Dat is er niet, en dus neemt ook de kerk het ritueel niet serieus.

dinsdag 1 mei 2018

Google sites. Verdere problemen.

Bij het gebruik van Google sites (klassieke versie) loop ik nogal eens aan tegen de volgende problemen: - Ik kopieer vaak een stukje tekst van een andere pagina. Google sites verandert dan vaak de opmaak van het stukje. De lettergrootte gaat van 12 px naar 10 px, en soms wordt de ruimte tussen de regels veranderd. - Als ik een file heb gesaved en hem weer gebruik, wordt vaak de vorige versie van de file getoond. Om er mee te werken moet je eerst refreshen. Heel slordig gebouwd, en ik ben bang dat ze er niets meer aan doen.

vrijdag 27 april 2018

Bijbel en theologie(22). Bizarre gelijkenissen(5). De rijke man en de arme Lazarus

Lucas 16: 19 - 31 "Er was eens een rijke man. Hij ging gekleed in purper en in zuiver linnen. Elke dag gaf hij een schitterend feest. En er was een arme bedelaar, overdekt met zweren. Hij heette Lazarus. Hij lag altijd voor de deur van de rijke. Hij hoopte zijn honger te stillen met wat er van de tafel viel. De honden likten zelfs zijn zweren. Op een dag stierf de arme man, en de engelen namen hem mee en legden hem in de schoot van Abraham. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij onder kwellende pijnen in het dodenrijk zijn ogen opsloeg, zag hij, ver weg, Abraham met Lazarus in zijn schoot. Vader Abraham, riep hij, heb medelijden met me en stuur Lazarus; laat hem de top van zijn vinger in het water steken en mijn tong bevochtigen, want ik lijd veel pijn in deze vlammen. Maar Abraham zei:Zoon, bedenk dat u in uw leven de goede dingen hebt gehad, en Lazarus de slechte. Nu wordt hij hier getroost en lijdt u pijn. Bovendien: tussen u en ons gaapt een diepe afgrond. Zo is het onmogelijk, al zou men het willen, om van hieruit naar u te gaan, en ook kan men bij u vandaan niet hier komen. Maar de rijke zei: Dan smeek ik u, vader, stuur Lazarus naar mijn ouderlijk huis, want ik heb vijf broers. Dan kan hij ze waarschuwen, dat niet ook zij hier terechtkomen, in deze plaats van pijn. Maar Abraham antwoordde: Ze hebben de geschriften van Mozes en de profeten, laten ze naar hen luisteren. Maar de man zei: Dat doen ze niet, vader Abraham. Maar als iemand van de doden naar hen toe gaat, dan zullen ze een nieuw leven beginnen. Maar Abraham zei: Als ze niet luisteren naar Mozes en de profeten, zullen ze zich ook niet laten gezeggen door iemand die uit de dood opstaat." Merkwaardig verhaal. Bizar eigenlijk. Er staat niet dat de arme man een vrome Jood was. Abraham zegt ook niet dat de rijke man zich slecht had gedragen. Hij had gefeest, en droeg mooie kleren, maar niet dat hij een schurk was. Maar Jezus kan toch niet willen zeggen dat de mensen die het op aarde slecht hebben in de hemel komen, en die het hier goed hebben in de hel? Dat klopt niet met de rest van het Oude of het Nieuwe Testament. "God lief hebben boven alles, en je naaste als jezelf" in de Thora, geloven in het lijden en sterven van Jezus voor onze zonden volgens het Nieuwe Testament. Lazarus wordt in de schoot van Abraham gelegd. Waar had hij dat aan verdiend? Had hij meer recht dan Mozes, David, de profeten? En dan een dodenrijk waar men kan praten met mensen die in de hemel zijn. Er is wel een afgrond tussen in, maar praten kon.

dinsdag 24 april 2018

Inloggen bij ING

ING heeft een nieuw inlogscherm. Bij het oude inlogscherm moest je bij het inloggen altijd zelf het password invullen. Bij het nieuwe kun je dat ook de computer laten doen. Ik vind dat een blunder.

dinsdag 17 april 2018

Bijbel en theologie(21). Bizarre gelijkenissen(4): 5 wijze en 5 dwaze meisjes

1. Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. 2. Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. 3. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee. 4. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. 5. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. 6. En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet! 7. Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. 8. De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. 9. Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. 10. oen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. 11. Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open! 12 . Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet. 13. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal. Deze gelijkenis vind je in Matteüs 25:1-13. Het gaat om een bruiloftstoet waarbij de bruidegom in een feestelijke optocht op weg gaat naar het huis waar de bruiloft zal worden gevierd. Toen de vijf domme meisjes hun olielampen pakten, vergaten ze extra olie mee te nemen, maar de vijf verstandige meisjes namen behalve hun lampen ook flesjes olie mee." Het wachten duurt de bruidsmeisjes erg lang en ze vallen allemaal in slaap. Midden in de nacht klonk er luid geroep: 'Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.' Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De domme meisjes zeiden tegen de verstandige: Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan uit. Maar die antwoordden: Misschien is er niet genoeg voor ons allemaal. Ga maar naar de kooplui om olie te kopen. Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open! Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet. Ook weer een bizar verhaal. Je begint je bruiloft niet midden in de nacht, in die tijd al helemaal niet. En in slaap vallen is kennelijk het probleem niet. En waarom moeten alle tien meisjes wachten met brandende lampen? Als ze de lampen uit hadden gedaan hadden ze die bij de komst van de bruidegom weer aan kunnen steken. Jezus verwijst naar de wederkomst, maar we mogen best in slaap vallen. Merkwaardig.

maandag 16 april 2018

Auteursrecht en Internet

Ik heb een vraag over auteursrecht. Een auteur heeft de eigenaar van een stuk, of dat nu gepubliceerd is of op een internetsite staat. Als het op een internetsite staat kun je er naar linken. Dat is ook een soort erkenning van de rechten van de auteur. Maar wat is de status als een stuk op een internetsite heeft gestaan, maar er weer van verwijderd is? Het stuk bestaat auteursrechtelijk niet meer zou ik denken. Maar wat als je het hebt gedownload, en er een citaat aan wilt ontlenen. Je kunt geen link er naar toe aanmaken. Maar kun je iets er uit op een site zetten, met de toevoeging: stond vroeger op internet, op die-en-die site?

Bijbel en theologie(20). Absurde gelijkenissen(3): Arbeiders in de wijngaard

(Matteüs 20:1-16) Op verschillende tijden van de dag (om 6:00, 9:00 en12:00 uur) huurt een landheer dagloners op de markt om te werken bij het oogsten van de druiven en belooft hen een rechtvaardig dagloon. Om 17:00, dus bijna aan het einde van de werkdag, vindt hij op de markt nog een paar mannen, die daar de hele dag hebben gewacht op werk. Aan het einde van de dag ontvangen ze allemaal een dagloon, de één niet meer dan de ander. Degenen die de hele dag gewerkt hebben mopperen omdat zij vinden dat ze meer verdiend hebben dan degenen die minder uren gewerkt hebben. De landheer denkt er anders over. Tegen een van de klagers zegt hij: Beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denarie? Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben?" Ook een beetje absurd verhaal. Zulke werkgevers bestaan niet. Algemeen toegepast zou zo'n werkgever failliet gaan, want we leven in een maatschappij waar arbeid zo goedkoop mogelijk moet zijn. En in Jezus' dagen was dat niet anders. Dat moeten de luisteraars van de gelijkenis ook hebben geweten. In het koninkrijk des hemels gelden aardse regels niet, moet hun conclusie zijn geweest.

vrijdag 6 april 2018

Bijbel en theologie(19). Absurde gelijkenissen(2): de zaaier.

In een vorige post schreef ik over de verloren zoon, en dat ik dat een absurd verhaal vond. Dat blijkt ook voor andere gelijkenissen. Bijvoorbeeld die van de zaaier. Matteüs 13: 1 - 9, 18 - 23 De zaaier en het zaad Diezelfde dag ging Jezus naar buiten en hij ging aan het meer zitten. Daar stroomden de mensen in zulke aantallen toe dat hij in een boot stapte. Terwijl hij daarin zat, bleef de hele menigte op de oever staan. Zo sprak hij lang tot hen aan de hand van gelijkenissen. Hij zei: "Een zaaier ging zaaien. Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg. Er kwamen vogels die dat zaad opaten. Een ander gedeelte viel op de rotsgrond, waar weinig aarde lag. Het zaad kwam snel op, want deg rond was niet diep. Maar toen de zon was opgekomen, verschroeide het, en omdat het geen wortels had, verdorde het. Een ander deel viel tussen de distels. De distels schoten op en verstikten het zaad. Weer een ander deel viel in goede grond en zette vrucht: een deel bracht honderdmaal zoveel op, een ander deel zestigmaal en weer een ander deel dertigmaal. Wie oren heeft, moet ook luisteren!" Rare zaaier. Een beetje zaaier strooit zijn zaad niet op de weg, en weet waar weinig aarde ligt.En ook strooit hij het niet tussen de distels. Zaaiers zaaien in goede grond. Zaaiers van het evangelie zaaien anders dan graaiers van graan. Ze zaaien ook waar ze weinig of geen resultaat verwachten.

donderdag 5 april 2018

Bijbel en theologie(18). Absurde gelijkenissen(1). De verloren zoon.

Ik heb de gelijkenissen die Jezus in het nieuwe testament verteld nog eens bestudeerd. Eigenlijk zijn het soms bizarre verhalen, helemaal niet verhalen uit het gewone leven gegrepen, zoals soms wordt gezegd. Neem nou "De verloren zoon". Lucas 15: 11-32 Vervolgens zei [Jezus]: 'Iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: "Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb." De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens[1] liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: "Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw dagloners." Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. "Vader," zei zijn zoon tegen hem, "ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden." Maar de vader zei tegen zijn knechten: "Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan,[2] doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen.[3] Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden." En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem: "Uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen." De oudste zoon werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader: "Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren,[4] hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht." Zijn vader zei tegen hem: "Mijn jongen, jij bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden." De jongste zoon vraagt zijn vader om zijn deel van de toekomstige erfenis al vast uit te betalen. Dat is toch absurd. Geen zoon zou dat vragen, het is volkomen respectloos. En de vader geeft het hem ook nog. Net zo absurd. In die tijd had een vader veel meer macht over zijn kinderen als tegenwoordig. Geen vader zou dat doen. En de jongste zoon wordt behandeld als ee eregast. Ook dat is raar. De conclusie moet zijn dat het in koninkrijk der hemelen anders toegaat dan op aarde tussen gewone mensen.

dinsdag 3 april 2018

Bijbel en theologie(17) Jezus en Pilatus

In de vier evangeliën wordt Jezus door Pilatus ondervraagd (oa "bent u de koning der Joden?"), en Jezus geeft antwoord. Ik vroeg mij af in welke taal ze met elkaar spraken. Pilatus zal wel geen Aramees hebben gekend. Kende Jezus dan Grieks? Dan was hij niet de simpele timmermanszoon waar hij voor doorgaat.

vrijdag 30 maart 2018

Bijbel en theologie(16). De hemel. Eten en drinken.

Jezus zegt in Matteüs 26:29: "Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het Koninkrijk van mijn Vader." Dus in de hemel wordt wijn gedronken. Uitsluitend wijn drinken lijkt niet aannemelijk, bijvoorbeeld voor kinderen. En bier? Maar als je wijn drinkt heb je een lichaam nodig dat lijkt op het aardse lichaam. Je zult ook moeten eten, en naar het toilet. Maar dan heb je ook de organen voor seks. Jezus zegt dat er in de hemel niet wordt getrouwd. In principe betekent dat niet dat je geen seks kunt hebben. Al hebben kerkvaders nooit in die richting gedacht.

donderdag 29 maart 2018

Google Sites

Google Sites is ook niet meer wat het geweest is. Om de haverklap krijg je foutmeldingen zoals "unable to save the page at this time. Please try again later." En als je de editor wilt opstarten krijg je de boodschap: "Unable to edit this time. Please reload the page and try again" Pogingen je te dwingen het nieuwe Google Sites te gaan gebruiken? Oplossing voor het update probleem: Zorg er voor dat je ook een andere pagina open hebt staan. Refresh deze pagina. Dan zie je onderaan het woord inloggen. Doe dat. Als je vaak genoeg ingelogd hebt hoef je je user-id niet meer aan te klikken. En bij het probleem het niet starten van de editor is reloaden van de pagina niet genoeg. Je moet ook nog opnieuw inloggen. Google Sites is what it use to be. Very often you get error messages like "unable to save the page at this time. Please try again later." And when starting the editor you get the message: "Unable to edit this time. Please reload the page and try again" Attempts to force you to use the new Google Sites? Solution for the update probleem: Open another page. Reload this page. At the end of the page you will see the word log in. Do so. If you do this often enough you do not need to enter the user-id / password.. Starting the editor: reloading the page is not enough. You also have to log in anew.

zaterdag 24 maart 2018

Invoerrechten op zonnepanelen

We leven in een tijd waarin zoveel mogelijk gebruik gemaakt moet worden van hernieuwbare energie. Waaronder zonne-energie. Maar waarom legt de EU dan een invoerheffing op aan zonnepanelen? Als je het gebruik van zonne-energie wil stimuleren moet de zonnepanelen toch zo goedkoop mogelijk zijn? Ook als China eigenlijk dumpprijzen hanteert? Wat ze niet meer doen begrijp ik.

donderdag 15 maart 2018

Bijbel en theologie(15). Herkenning in de hemel

Sommige mensen veronderstellen dat overledenen in de hemel weten wat er op aarde gebeurt. Maar is dat aannemelijk, ervan uitgaande dat de hemel zo is als in de Bijbel wordt beschreven. In de hemel wordt men verondersteld gelukzalig te zijn. Maar kan men gelukzalig zijn als men ziet wat op aarde gebeurt? De eerste christenen waren Joden. Ze kunnen toch niet gelukzalig zijn als ze de vervolging van de aardse Joden zien gebeuren. De Holocaust en alles wat daaraan vooraf ging? En neem onze grootouders. Als ze als christen gestorven zijn, en nu in de hemel zijn, dan moeten ze constateren dat hun kinderen en kleinkinderen ër niets meer aan doen" en volgens hun geloof dus in de hel komen. Bij het overlijden van mensen wordt soms iets gezegd als: "We zien elkaar terug in de hemel". Daarvan geldt hetzelfde: als je een geliefd iemand mist, en moet geloven dat die niet zalig is, dan kan men zelf toch niet gelukzalig zijn? Nee, als de hemel zo is als in de Bijbel beschreven, dan weten de gelukzaligen niet wat op aarde gebeurt, en herkennen niemand.