zaterdag 27 augustus 2022

Bijbel en theologie(42). De Emmaüs gangers.

In Lucas 24:13-35 wordt het verhaal van de Emmaüsgangers verteld: Twee van de leerlingen gingen juist op die dag naar het dorp Emmaüs. Dat ligt op 60 stadiën (18 km) van Jeruzalem. Onderweg spraken ze met elkaar over alles wat er was gebeurd. Terwijl ze daar zo over liepen te praten, kwam Jezus Zelf bij hen. Hij liep met hen mee. Maar het was net alsof er iets met hun ogen was, want ze herkenden Hem niet. Hij vroeg hun: "Waar hebben jullie het over? En waarom kijken jullie zo verdrietig?" Eén van hen, Kleopas, antwoordde: "Bent U dan de enige in Jeruzalem die niet weet wat daar de afgelopen dagen is gebeurd?" Hij vroeg: "Wat dan?" Ze zeiden: "Nou, wat er is gebeurd met Jezus uit Nazaret. Hij was een profeet. Hij deed en zei machtige dingen voor God en alle mensen. De leiders van onze priesters en de leiders van ons volk hebben Hem gevangen genomen, de doodstraf gegeven en gekruisigd. Maar wíj hoopten dat Hij het zou zijn die Israël zou redden. Het is nu al weer drie dagen geleden dat dit allemaal is gebeurd. Maar nu hebben bovendien een paar vrouwen uit onze groep ons laten schrikken. Ze waren vanmorgen vroeg naar het graf gegaan. Maar ze hebben zijn lichaam daar niet gezien. Toen kwamen ze ons ook nog vertellen dat ze engelen hadden gezien. Die engelen hadden gezegd dat Hij leeft. En een paar van ons zijn naar het graf gegaan en zagen dat het waar was wat de vrouwen hadden verteld. Maar Hém hebben ze niet gezien." Toen zei Hij tegen hen: "Wat hebben jullie toch een onverstandig hart en wat begrijpen jullie het toch langzaam. Want jullie geloven niet wat de profeten allemaal hebben gezegd! De Messias móest dit allemaal lijden om zijn hemelse macht en majesteit te verkrijgen." En Hij legde hun uit wat er in de Boeken allemaal over Hem geschreven staat. Hij begon bij Mozes en alle profeten. Ze kwamen bij het dorp waarheen ze op weg waren. Hij deed alsof Hij verder wilde gaan. Maar ze drongen bij Hem aan: "Blijf bij ons, want het wordt al avond. De dag is bijna om." Hij ging met hen mee naar binnen en bleef bij hen. Toen Hij met hen aan tafel zat, nam Hij het brood, zegende het, brak het in stukken en deelde het aan hen uit. Toen was het alsof hun ogen open gingen en ze herkenden Hem. Op dat moment verdween Hij zomaar. En ze zeiden tegen elkaar: "Het was ook net alsof ons hart in brand stond toen Hij onderweg met ons praatte en ons uitlegde wat er in de Boeken staat!" Ze stonden op en gingen onmiddellijk terug naar Jeruzalem. Ze gingen naar de elf leerlingen en de mensen die bij hen waren. Die zeiden tegen de twee: "De Heer Jezus is echt opgestaan! Simon heeft Hem gezien!" Toen vertelden de twee mannen wat er onderweg was gebeurd, en dat ze Hem hadden herkend toen Hij het brood in stukken brak. Er is wel een probleem met dit verhaal: In het Oude Testament staat nergens dat de Messias moest sterven en uit de doden zou opstaan, dus dat kan Jezus ook niet uitgelegd hebben. De opstanding uit de doden komt in het hele Oude Testament niet voor.

zondag 14 augustus 2022

Bijbel en theologie(41). Noach en de zondvloed.

Volgens de Bijbel stammen alle mensen af van Noach en zijn vrouw (Genesis 10). Gezien het enorme verschil tussen de mensen op aarde moet er toen een enorm snelle evolutie hebben plaatsgevonden. En het merkwaardige is dat de mensen die in een feitelijke Noach geloven als stamvader van alle mensen juist niets van de evolutie-theorie moeten hebben.

maandag 8 augustus 2022

Bijbel en theologie(40). Bizarre gelijkenissen(10). De rijke dwaas.

Lukas 12:16-21. 16. En Hij zei tot hen een gelijkenis, en sprak: Het land van een rijk mens had wel gedragen; 17. En hij overlegde bij zichzelf, zeggende: Wat zal ik doen, want ik heb niet, waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. 18. En hij zei: Dit zal ik doen; ik zal mijn schuren afbreken, en grotere bouwen, en zal aldaar verzamelen al dit mijn gewas, en deze mijn goederen; 19. En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel! gij hebt vele goederen, die opgelegd zijn voor vele jaren, neem rust, eet, drink, wees vrolijk. 20. Maar God zei tot hem: Gij dwaas! in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen; en hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn? 21. Alzo is het met dien, die zichzelf schatten vergadert, en niet rijk is in God. De man gedroeg zich overeenkomstig Prediker 18:15: Daarom prijs ik de vreugde, want er is onder de zon niets beters voor de mens dan dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet. Maar God is het daar niet mee eens. Technisch klopt het niet: de man zou nooit op tijd oude schuren kunnen afbreken en nieuwe bouwen - zijn oogst zou bederven. Het afbreken van de oude schuren was ook nergens voor nodig - het bouwen van nieuwe zou genoeg zijn. En eigenlijk zou er een vervolg moeten zijn: zou deze persoon in de hemel komen of in de hel. Zoals bij de rijke man en de arme Lazarus.