zondag 25 december 2022

Bijbel en theologie(45) Jozef

Jozef is verloofd met Maria, en zij blijkt zwanger. Hij denkt er aan haar te verlaten, maar krijgt een droom waarin een engel hem vertelt dat het kind van Maria door de Heilige Geest is verwekt. Jozef gelooft dat. (Matt. 1: 18-21). Als het precies zo is gebeurd, is het dan waarschijnlijk dat Jozef zou geloven in de verwekking door de Heilige Geest? Volgens Lucas werd Maria door een engel op de hoogte gebracht, maar Jozef moet het met een droom doen. Het lijkt mij dat dit door "Matteüs" is verzonnen.

vrijdag 2 december 2022

Bijbel en theologie(44). De opstanding

Mail aan Wim Verschoor, predikant in de Fonteinkerk te Amersfoort Ik lees altijd de nieuwsbrief van de Fonteinkerk, en kwam daar een stukje van jouw hand tegen. Kort samengevat: ik geloof in de opstanding, want anders zouden mensen voor wie het leven op aarde een hel is tekort komen. Ik wil daar een opmerking maken. Je standpunt is onbijbels. Een hemels hiernamaals is volgens de Bijbel alleen weggelegd voor mensen die in het lijden en sterven van Jezus voor onze zonden geloven. De Bijbel spreekt nergens over onrechtvaardige aspecten daarvan. Ooit wisselde ik e-mails met een orthodoxe (hij geloofde in een schepping in zes dagen) dominee, en legde hem de stelling voor: "Volgens de leer der vaderen (Vraag 1 zondag 1) gaan Joden die niet in Jezus als verlosser geloofden direct nadat ze vergast werden naar de hel." Het kostte veel moeite hem dat te laten toegeven. Het is ook extreem onrechtvaardig. Maar wel de Bijbelse boodschap. En een onrechtvaardige God? Het Oude Testament staat er vol mee. Ik kreeg geen antwoord op deze mail.

donderdag 27 oktober 2022

Ikea

Ik heb al heel wat Ikea meubelen en zo in elkaar gezet, maar gisteren kwam ik voor het eerst een apparaat tegen waarbij beschrijving en onderdelen niet correct waren.

zondag 16 oktober 2022

Bijbel en theologie(43). Bizarre gelijkenissen(11). De onrechtvaardige rechter.

Lucas 18: 1-5: Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven: 2 ‘Er was eens een rechter in een stad die voor God geen ontzag had en zich van de mensen niets aantrok. 3 Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: “Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander.” 4 Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: Ook al heb ik voor God geen ontzag en trek ik me van de mensen niets aan, 5 toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan.’ Is een onlogisc verhaal. Een onrechtvaardige rechter heeft best mogelijkheden de weduwe te beletten naar hem toe te komen. De portier kan haar tegenhouden, en als ze niet wil luisteren haar slaan.

zaterdag 15 oktober 2022

Straatverlichting

Ik loop twee keer in de week heel vroeg "hard". Ik loop via een pad langs het Valleikanaal, door een tunneltje, over een fietspad, langs een hockeyveld en langs twee boerderijen. Langs die route staan 100 lantaarnpalen te branden. En omdat het nog heel vroeg is branden ze kennelijk de hele nacht. Hoeveel zou je besparen met bewegingssensoren bij die lantaarnpalen? Met overlap tussen de palen.

maandag 26 september 2022

Greenchoice en klachten

Greenchoice heeft een nieuwe truc bedacht: als je via whatsapp een klacht indient gaat het dan als volgt:krijg je te horen dat die na 24 uur wordt verwijderd, ook als hij nog niet door Greenchoice gelezen is. De laatste twee klachten werden niet gelezen. 24 uur na invoeren van je vraag of klacht melden ze: sorry we hebben uw klacht/vraag niet gelezen misschien heeft het antwoord zelf al gevonden op de website ......Behandeling is niet meer mogelijk. Kennelijk wordt de klacht na 24 uur verwijderd. Een emailadres staat ook niet op de site.

zaterdag 27 augustus 2022

Bijbel en theologie(42). De Emmaüs gangers.

In Lucas 24:13-35 wordt het verhaal van de Emmaüsgangers verteld: Twee van de leerlingen gingen juist op die dag naar het dorp Emmaüs. Dat ligt op 60 stadiën (18 km) van Jeruzalem. Onderweg spraken ze met elkaar over alles wat er was gebeurd. Terwijl ze daar zo over liepen te praten, kwam Jezus Zelf bij hen. Hij liep met hen mee. Maar het was net alsof er iets met hun ogen was, want ze herkenden Hem niet. Hij vroeg hun: "Waar hebben jullie het over? En waarom kijken jullie zo verdrietig?" Eén van hen, Kleopas, antwoordde: "Bent U dan de enige in Jeruzalem die niet weet wat daar de afgelopen dagen is gebeurd?" Hij vroeg: "Wat dan?" Ze zeiden: "Nou, wat er is gebeurd met Jezus uit Nazaret. Hij was een profeet. Hij deed en zei machtige dingen voor God en alle mensen. De leiders van onze priesters en de leiders van ons volk hebben Hem gevangen genomen, de doodstraf gegeven en gekruisigd. Maar wíj hoopten dat Hij het zou zijn die Israël zou redden. Het is nu al weer drie dagen geleden dat dit allemaal is gebeurd. Maar nu hebben bovendien een paar vrouwen uit onze groep ons laten schrikken. Ze waren vanmorgen vroeg naar het graf gegaan. Maar ze hebben zijn lichaam daar niet gezien. Toen kwamen ze ons ook nog vertellen dat ze engelen hadden gezien. Die engelen hadden gezegd dat Hij leeft. En een paar van ons zijn naar het graf gegaan en zagen dat het waar was wat de vrouwen hadden verteld. Maar Hém hebben ze niet gezien." Toen zei Hij tegen hen: "Wat hebben jullie toch een onverstandig hart en wat begrijpen jullie het toch langzaam. Want jullie geloven niet wat de profeten allemaal hebben gezegd! De Messias móest dit allemaal lijden om zijn hemelse macht en majesteit te verkrijgen." En Hij legde hun uit wat er in de Boeken allemaal over Hem geschreven staat. Hij begon bij Mozes en alle profeten. Ze kwamen bij het dorp waarheen ze op weg waren. Hij deed alsof Hij verder wilde gaan. Maar ze drongen bij Hem aan: "Blijf bij ons, want het wordt al avond. De dag is bijna om." Hij ging met hen mee naar binnen en bleef bij hen. Toen Hij met hen aan tafel zat, nam Hij het brood, zegende het, brak het in stukken en deelde het aan hen uit. Toen was het alsof hun ogen open gingen en ze herkenden Hem. Op dat moment verdween Hij zomaar. En ze zeiden tegen elkaar: "Het was ook net alsof ons hart in brand stond toen Hij onderweg met ons praatte en ons uitlegde wat er in de Boeken staat!" Ze stonden op en gingen onmiddellijk terug naar Jeruzalem. Ze gingen naar de elf leerlingen en de mensen die bij hen waren. Die zeiden tegen de twee: "De Heer Jezus is echt opgestaan! Simon heeft Hem gezien!" Toen vertelden de twee mannen wat er onderweg was gebeurd, en dat ze Hem hadden herkend toen Hij het brood in stukken brak. Er is wel een probleem met dit verhaal: In het Oude Testament staat nergens dat de Messias moest sterven en uit de doden zou opstaan, dus dat kan Jezus ook niet uitgelegd hebben. De opstanding uit de doden komt in het hele Oude Testament niet voor.

zondag 14 augustus 2022

Bijbel en theologie(41). Noach en de zondvloed.

Volgens de Bijbel stammen alle mensen af van Noach en zijn vrouw (Genesis 10). Gezien het enorme verschil tussen de mensen op aarde moet er toen een enorm snelle evolutie hebben plaatsgevonden. En het merkwaardige is dat de mensen die in een feitelijke Noach geloven als stamvader van alle mensen juist niets van de evolutie-theorie moeten hebben.

maandag 8 augustus 2022

Bijbel en theologie(40). Bizarre gelijkenissen(10). De rijke dwaas.

Lukas 12:16-21. 16. En Hij zei tot hen een gelijkenis, en sprak: Het land van een rijk mens had wel gedragen; 17. En hij overlegde bij zichzelf, zeggende: Wat zal ik doen, want ik heb niet, waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. 18. En hij zei: Dit zal ik doen; ik zal mijn schuren afbreken, en grotere bouwen, en zal aldaar verzamelen al dit mijn gewas, en deze mijn goederen; 19. En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel! gij hebt vele goederen, die opgelegd zijn voor vele jaren, neem rust, eet, drink, wees vrolijk. 20. Maar God zei tot hem: Gij dwaas! in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen; en hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn? 21. Alzo is het met dien, die zichzelf schatten vergadert, en niet rijk is in God. De man gedroeg zich overeenkomstig Prediker 18:15: Daarom prijs ik de vreugde, want er is onder de zon niets beters voor de mens dan dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet. Maar God is het daar niet mee eens. Technisch klopt het niet: de man zou nooit op tijd oude schuren kunnen afbreken en nieuwe bouwen - zijn oogst zou bederven. Het afbreken van de oude schuren was ook nergens voor nodig - het bouwen van nieuwe zou genoeg zijn. En eigenlijk zou er een vervolg moeten zijn: zou deze persoon in de hemel komen of in de hel. Zoals bij de rijke man en de arme Lazarus.

zaterdag 16 juli 2022

Bijbel en theologie(39). Hemelse kennis van de aarde.

Van oudsher geloofden de vaderen dat de zielen in de hemel wisten wat er op aarde gebeurde. Anders heeft het weinig zin heiligen aan te roepen. Hulp van een heilige veronderstelt dat een heilige weet wat er op aarde gebeurt. Zo'n geloof is niet zonder consequenties. Ik noem er een paar. Ik kan mij niet voorstellen dat de eerste christenen, die allemaal van Joodse huize waren, de jodenvervolging toejuichten. Ook al gebeurde dat omdat die Joden Jezus niet als Messias wilden accepteren. Zeker de Holocaust niet. En de zielen die moesten vaststallen dat hun nakomelingen niet in de hemel zouden komen zullen dat betreuren. Een ander aspect is kennis. Zijn de zielen op de hoogte van de wetenschappelijke kennis op aarde? Weten ze of de schepping in zes dagen gebeurde? En of de zondvloed zo ging als de Bijbel aangeeft?

zondag 3 juli 2022

Bijbel en theologie(38). Alwetenheid van God en het scheppingsverhaal.

Volgens het geloof der vaderen is God alwetend. Dat ontlenen ze aan de Bijbel. Maar dan moet God ook weten dat de wereld niet in zes dagen werd geschapen. Voor het scheppingsverhaal als beschreven in Genesis als feitelijke beschrijving van het ontstaan van het heelal is wel erg weinig bewijs. Dat betekent ook dat het paradijs nooit heeft bestaan, en Adam en Eva ook niet, en geen zondeval. De mens werd niet goed geschapen. Maar de joden in Jezus' dagen geloofden wel in een schepping is zes dagen, en Jezus vast ook. Hij geloofde kennelijk in de feitelijke correctheid van het Oude Testament. In ieder geval in het verhaal van Jona. Paulus geloofde in het feitelijk bestaan van de Eerste Adam. Maar God moet beter hebben geweten, ook wat betreft Noach en Jona.

Douchen

Ze zeggen tegenwoordig dat we bij het douchen te veel warm water gebruiken. Een douche begint koud, en wordt dan warm. Maar we gaan niet altijd precies op het moment onder de douche waarop het water warm genoeg is. Dat is verspilling van warm water. Dat kan voorkomen worden door eerst onder de douche te gaan staan, en dan de kraan open te draaien. Je krijgt dan weliswaar eerst koud water over je heen, maar dat is heel gezond zeggen ze. Zo doe ik het tegenwoordig.