zondag 30 juli 2023

Bijbel en theologie(44). Bizarre gelijkenissen(12). De barmhartige Samaritaan

Lucas 10:25-37 25 En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken en zeide: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beƫrven? 26 En Hij zeide tot hem: Wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij? 27 Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. 28 En Hij zeide tot hem: Gij hebt juist geantwoord; doe dat en gij zult leven. 29 Maar hij wilde zich rechtvaardigen en zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste? 30 Daarop hernam Jezus en zeide: Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen gaven en weggingen, terwijl zij hem halfdood lieten liggen. 31 Bij geval daalde een priester af langs die weg; en deze zag hem, doch ging aan de overzijde voorbij. 32 Evenzo ging ook een Leviet langs die plaats, en hij zag hem en ging aan de overzijde voorbij. 33 Doch een Samaritaan, die op reis was, kwam in zijn nabijheid, en toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. 3 4En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op; en hij zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. 35 En de volgende dag stelde hij de waard twee schellingen ter hand en zeide: Verzorg hem en mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden, op mijn terugreis. 36 Wie van deze drie dunkt u, dat de naaste geweest is van de man, die in handen der rovers was gevallen? 37 Hij zeide: Die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zeide tot hem: Ga heen, doe gij evenzo. Allereerst valt op dat Jezus een klassiek Joods antwoord gaf, geen Christelijk. Niets van: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe." Johannes 3:16 Wat de gelijkenis betreft, hoe zou die overgekomen zijn op Zijn toehoorders? Is het een waarschijnlijk verhaal, of is het als een sprookje overgekomen - "mooi verhaal, maar zo gaat het niet in het echte leven. Een Samaritaan zou hem zeker niet gered hebben, en er zeker geen geld aan besteed hebben."

maandag 24 juli 2023

Regentonnen en riolering

In Nederland valt ruim 70 cm regen per vierkante meter per jaar. Ons dak is 140 vierkante meter, er valt dus in een jaar globaal honderdduizend liter water op. Tegenwoordig worden wij aangemoedigd regenwater op te vangen in een regenton, om de riolering te ontlasten. In een veel voorkomend model kan honderd liter water. Op ons dak valt dus duizend regentonnen water. Nu zijn de meeste regentonnen groter, en de meeste daken kleiner, maar ik heb het gevoel dat regentonnen toch wel een erg kleine bijdrage aan het rioleringsprobleem leveren.

vrijdag 21 juli 2023

Gegarandeerd rendement

Wij kregen een email waarin door de Vakantiemakelaar vakantiehuizen werden aangeboden met een gegarandeerd rendement van 6%. We gingen bij een ervan, Harderwold Villa resort, kijken, maar ons werd duidelijk gemaakt dat die 6% niet klopte. 2% was al veel, en dat werd niet gegarandeerd. We voelden ons wel opgelicht.