maandag 21 mei 2018

Bijbel en theologie(24). Bizarre gelijkenissen(6). De slechte pachters.

Matteüs 21:33-41, Marcus 12:1-9 en Lucas 20:9-16. "Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landeigenaar die een wijngaard aanlegde. Hij trok rond het land een muurtje op, groef een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijkpost. Hij verpachtte de wijngaard aan wijnbouwers en ging op reis naar het buitenland. Toen de oogsttijd was gekomen, stuurde hij dienaars naar de wijnbouwers om de vruchten in ontvangst te nemen. Maar zij grepen zijn dienaars: de ene ranselden ze af, een andere doodden ze, een derde werd door hen gestenigd. Opnieuw stuurde de eigenaar dienaars, nog meer dan de eerste keer, maar zij ondergingen hetzelfde lot. Tenslotte stuurde hij zijn zoon. Voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben, dacht hij. Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen aankomen, zeiden ze tegen elkaar: Dat is de erfgenaam. Vooruit, laten we hem uit de weg ruimen, dan is de erfenis voor ons. Ze grepen hem, sleurden hem de wijngaard uit en doodden hem. Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard terugkomt, wat zal hij dan met die wijnbouwers doen?" Ze antwoordden: "Hij zal die schurken op een vreselijke manier laten doden. En de wijngaard zal hij verpachten aan wijnbouwers die wel de oogst op tijd afleveren." Jezus vroeg hun: "Hebt u nooit deze woorden uit de Schrift gelezen? De steen door de bouwers afgekeurd, is de hoeksteen geworden, Zo gaat de Heer te werk, het is voor ons niet te begrijpen! Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u worden afgenomen en zal worden gegeven aan een volk dat de vruchten ervan opbrengt. Wie op deze steen valt, valt te pletter; en deze steen vermorzelt op wie hij valt." Toen de opperpriesters en de Farizeeën zijn gelijkenissen gehoord hadden, begrepen ze dat hij het over hen had. Ze wilden hem gevangennemen, maar ze waren bang voor het volk, want dat zag een profeet in hem. Ook een bizar verhaal. Als een groep mensen een wijngaard huurt en daar pacht voor moet betalen, dan betalen ze, want als ze dat niet doen worden ze vervangen. En als ze knechten slaan worden ze gearresteerd. En wie zendt nou zijn enige zoon als de knechten mishandeld worden? Dan stuur je soldaten. En hoe kunnen ze verwachten dat ze ongestraft een moord kunnen plegen? Hetis duidelijk waar Jezus op doelt, maarde gelijkenis is geen gelijkenis. Zulke dingen gebeuren niet in het gewone leven.

zondag 20 mei 2018

Bijbel en theologie(23). Kerk en echtscheiding

Gisteren werd het huwelijk van Harry en Meghan voltrokken. Met een plechtige kerkdienst, waar ze elkaar eeuwig trouw beloofden. "Voor God en zijn heilige gemeente" heet het in Nederlandse versies. Maar als een stel uit elkaar gaat worden God en zijn gemeente niet op de hoogte gebracht. Als de kerk de huwelijksbelofte in de kerk afgelegd enige waarde toekent zou er ook een ritueel voor scheiding moeten zijn. Net zoals voor het burgerlijk huwelijk. Dat is er niet, en dus neemt ook de kerk het ritueel niet serieus.

dinsdag 1 mei 2018

Google sites. Verdere problemen.

Bij het gebruik van Google sites (klassieke versie) loop ik nogal eens aan tegen de volgende problemen: - Ik kopieer vaak een stukje tekst van een andere pagina. Google sites verandert dan vaak de opmaak van het stukje. De lettergrootte gaat van 12 px naar 10 px, en soms wordt de ruimte tussen de regels veranderd. - Als ik een file heb gesaved en hem weer gebruik, wordt vaak de vorige versie van de file getoond. Om er mee te werken moet je eerst refreshen. Heel slordig gebouwd, en ik ben bang dat ze er niets meer aan doen.