vrijdag 27 april 2018

Bijbel en theologie(22). Bizarre gelijkenissen(5). De rijke man en de arme Lazarus

Lucas 16: 19 - 31 "Er was eens een rijke man. Hij ging gekleed in purper en in zuiver linnen. Elke dag gaf hij een schitterend feest. En er was een arme bedelaar, overdekt met zweren. Hij heette Lazarus. Hij lag altijd voor de deur van de rijke. Hij hoopte zijn honger te stillen met wat er van de tafel viel. De honden likten zelfs zijn zweren. Op een dag stierf de arme man, en de engelen namen hem mee en legden hem in de schoot van Abraham. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij onder kwellende pijnen in het dodenrijk zijn ogen opsloeg, zag hij, ver weg, Abraham met Lazarus in zijn schoot. Vader Abraham, riep hij, heb medelijden met me en stuur Lazarus; laat hem de top van zijn vinger in het water steken en mijn tong bevochtigen, want ik lijd veel pijn in deze vlammen. Maar Abraham zei:Zoon, bedenk dat u in uw leven de goede dingen hebt gehad, en Lazarus de slechte. Nu wordt hij hier getroost en lijdt u pijn. Bovendien: tussen u en ons gaapt een diepe afgrond. Zo is het onmogelijk, al zou men het willen, om van hieruit naar u te gaan, en ook kan men bij u vandaan niet hier komen. Maar de rijke zei: Dan smeek ik u, vader, stuur Lazarus naar mijn ouderlijk huis, want ik heb vijf broers. Dan kan hij ze waarschuwen, dat niet ook zij hier terechtkomen, in deze plaats van pijn. Maar Abraham antwoordde: Ze hebben de geschriften van Mozes en de profeten, laten ze naar hen luisteren. Maar de man zei: Dat doen ze niet, vader Abraham. Maar als iemand van de doden naar hen toe gaat, dan zullen ze een nieuw leven beginnen. Maar Abraham zei: Als ze niet luisteren naar Mozes en de profeten, zullen ze zich ook niet laten gezeggen door iemand die uit de dood opstaat." Merkwaardig verhaal. Bizar eigenlijk. Er staat niet dat de arme man een vrome Jood was. Abraham zegt ook niet dat de rijke man zich slecht had gedragen. Hij had gefeest, en droeg mooie kleren, maar niet dat hij een schurk was. Maar Jezus kan toch niet willen zeggen dat de mensen die het op aarde slecht hebben in de hemel komen, en die het hier goed hebben in de hel? Dat klopt niet met de rest van het Oude of het Nieuwe Testament. "God lief hebben boven alles, en je naaste als jezelf" in de Thora, geloven in het lijden en sterven van Jezus voor onze zonden volgens het Nieuwe Testament. Lazarus wordt in de schoot van Abraham gelegd. Waar had hij dat aan verdiend? Had hij meer recht dan Mozes, David, de profeten? En dan een dodenrijk waar men kan praten met mensen die in de hemel zijn. Er is wel een afgrond tussen in, maar praten kon.

dinsdag 24 april 2018

Inloggen bij ING

ING heeft een nieuw inlogscherm. Bij het oude inlogscherm moest je bij het inloggen altijd zelf het password invullen. Bij het nieuwe kun je dat ook de computer laten doen. Ik vind dat een blunder.

dinsdag 17 april 2018

Bijbel en theologie(21). Bizarre gelijkenissen(4): 5 wijze en 5 dwaze meisjes

1. Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. 2. Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. 3. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee. 4. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. 5. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. 6. En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet! 7. Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. 8. De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. 9. Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. 10. oen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. 11. Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open! 12 . Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet. 13. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal. Deze gelijkenis vind je in Matteüs 25:1-13. Het gaat om een bruiloftstoet waarbij de bruidegom in een feestelijke optocht op weg gaat naar het huis waar de bruiloft zal worden gevierd. Toen de vijf domme meisjes hun olielampen pakten, vergaten ze extra olie mee te nemen, maar de vijf verstandige meisjes namen behalve hun lampen ook flesjes olie mee." Het wachten duurt de bruidsmeisjes erg lang en ze vallen allemaal in slaap. Midden in de nacht klonk er luid geroep: 'Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.' Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De domme meisjes zeiden tegen de verstandige: Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan uit. Maar die antwoordden: Misschien is er niet genoeg voor ons allemaal. Ga maar naar de kooplui om olie te kopen. Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open! Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet. Ook weer een bizar verhaal. Je begint je bruiloft niet midden in de nacht, in die tijd al helemaal niet. En in slaap vallen is kennelijk het probleem niet. En waarom moeten alle tien meisjes wachten met brandende lampen? Als ze de lampen uit hadden gedaan hadden ze die bij de komst van de bruidegom weer aan kunnen steken. Jezus verwijst naar de wederkomst, maar we mogen best in slaap vallen. Merkwaardig.

maandag 16 april 2018

Auteursrecht en Internet

Ik heb een vraag over auteursrecht. Een auteur heeft de eigenaar van een stuk, of dat nu gepubliceerd is of op een internetsite staat. Als het op een internetsite staat kun je er naar linken. Dat is ook een soort erkenning van de rechten van de auteur. Maar wat is de status als een stuk op een internetsite heeft gestaan, maar er weer van verwijderd is? Het stuk bestaat auteursrechtelijk niet meer zou ik denken. Maar wat als je het hebt gedownload, en er een citaat aan wilt ontlenen. Je kunt geen link er naar toe aanmaken. Maar kun je iets er uit op een site zetten, met de toevoeging: stond vroeger op internet, op die-en-die site?

Bijbel en theologie(20). Absurde gelijkenissen(3): Arbeiders in de wijngaard

(Matteüs 20:1-16) Op verschillende tijden van de dag (om 6:00, 9:00 en12:00 uur) huurt een landheer dagloners op de markt om te werken bij het oogsten van de druiven en belooft hen een rechtvaardig dagloon. Om 17:00, dus bijna aan het einde van de werkdag, vindt hij op de markt nog een paar mannen, die daar de hele dag hebben gewacht op werk. Aan het einde van de dag ontvangen ze allemaal een dagloon, de één niet meer dan de ander. Degenen die de hele dag gewerkt hebben mopperen omdat zij vinden dat ze meer verdiend hebben dan degenen die minder uren gewerkt hebben. De landheer denkt er anders over. Tegen een van de klagers zegt hij: Beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denarie? Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben?" Ook een beetje absurd verhaal. Zulke werkgevers bestaan niet. Algemeen toegepast zou zo'n werkgever failliet gaan, want we leven in een maatschappij waar arbeid zo goedkoop mogelijk moet zijn. En in Jezus' dagen was dat niet anders. Dat moeten de luisteraars van de gelijkenis ook hebben geweten. In het koninkrijk des hemels gelden aardse regels niet, moet hun conclusie zijn geweest.

vrijdag 6 april 2018

Bijbel en theologie(19). Absurde gelijkenissen(2): de zaaier.

In een vorige post schreef ik over de verloren zoon, en dat ik dat een absurd verhaal vond. Dat blijkt ook voor andere gelijkenissen. Bijvoorbeeld die van de zaaier. Matteüs 13: 1 - 9, 18 - 23 De zaaier en het zaad Diezelfde dag ging Jezus naar buiten en hij ging aan het meer zitten. Daar stroomden de mensen in zulke aantallen toe dat hij in een boot stapte. Terwijl hij daarin zat, bleef de hele menigte op de oever staan. Zo sprak hij lang tot hen aan de hand van gelijkenissen. Hij zei: "Een zaaier ging zaaien. Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg. Er kwamen vogels die dat zaad opaten. Een ander gedeelte viel op de rotsgrond, waar weinig aarde lag. Het zaad kwam snel op, want deg rond was niet diep. Maar toen de zon was opgekomen, verschroeide het, en omdat het geen wortels had, verdorde het. Een ander deel viel tussen de distels. De distels schoten op en verstikten het zaad. Weer een ander deel viel in goede grond en zette vrucht: een deel bracht honderdmaal zoveel op, een ander deel zestigmaal en weer een ander deel dertigmaal. Wie oren heeft, moet ook luisteren!" Rare zaaier. Een beetje zaaier strooit zijn zaad niet op de weg, en weet waar weinig aarde ligt.En ook strooit hij het niet tussen de distels. Zaaiers zaaien in goede grond. Zaaiers van het evangelie zaaien anders dan graaiers van graan. Ze zaaien ook waar ze weinig of geen resultaat verwachten.

donderdag 5 april 2018

Bijbel en theologie(18). Absurde gelijkenissen(1). De verloren zoon.

Ik heb de gelijkenissen die Jezus in het nieuwe testament verteld nog eens bestudeerd. Eigenlijk zijn het soms bizarre verhalen, helemaal niet verhalen uit het gewone leven gegrepen, zoals soms wordt gezegd. Neem nou "De verloren zoon". Lucas 15: 11-32 Vervolgens zei [Jezus]: 'Iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: "Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb." De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens[1] liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: "Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw dagloners." Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. "Vader," zei zijn zoon tegen hem, "ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden." Maar de vader zei tegen zijn knechten: "Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan,[2] doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen.[3] Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden." En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem: "Uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen." De oudste zoon werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader: "Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren,[4] hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht." Zijn vader zei tegen hem: "Mijn jongen, jij bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden." De jongste zoon vraagt zijn vader om zijn deel van de toekomstige erfenis al vast uit te betalen. Dat is toch absurd. Geen zoon zou dat vragen, het is volkomen respectloos. En de vader geeft het hem ook nog. Net zo absurd. In die tijd had een vader veel meer macht over zijn kinderen als tegenwoordig. Geen vader zou dat doen. En de jongste zoon wordt behandeld als ee eregast. Ook dat is raar. De conclusie moet zijn dat het in koninkrijk der hemelen anders toegaat dan op aarde tussen gewone mensen.

dinsdag 3 april 2018

Bijbel en theologie(17) Jezus en Pilatus

In de vier evangeliën wordt Jezus door Pilatus ondervraagd (oa "bent u de koning der Joden?"), en Jezus geeft antwoord. Ik vroeg mij af in welke taal ze met elkaar spraken. Pilatus zal wel geen Aramees hebben gekend. Kende Jezus dan Grieks? Dan was hij niet de simpele timmermanszoon waar hij voor doorgaat.