zaterdag 9 juni 2018

Google absurdities

I have a few websites based on Google Sites. In one I have links to the other sites. But when I click on such a link a message stating a redirection had taken place flashes over my screen. But I arrive at the correct page. I had a look what really was present in the link, and indeed, its content was completely different from the URL of the site it should bring me to. It looks like a query. Is it something to analyse what you are doing?

maandag 21 mei 2018

Bizarre gelijkenissen(6). De slechte pachters.

Matteüs 21:33-41, Marcus 12:1-9 en Lucas 20:9-16. "Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landeigenaar die een wijngaard aanlegde. Hij trok rond het land een muurtje op, groef een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijkpost. Hij verpachtte de wijngaard aan wijnbouwers en ging op reis naar het buitenland. Toen de oogsttijd was gekomen, stuurde hij dienaars naar de wijnbouwers om de vruchten in ontvangst te nemen. Maar zij grepen zijn dienaars: de ene ranselden ze af, een andere doodden ze, een derde werd door hen gestenigd. Opnieuw stuurde de eigenaar dienaars, nog meer dan de eerste keer, maar zij ondergingen hetzelfde lot. Tenslotte stuurde hij zijn zoon. Voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben, dacht hij. Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen aankomen, zeiden ze tegen elkaar: Dat is de erfgenaam. Vooruit, laten we hem uit de weg ruimen, dan is de erfenis voor ons. Ze grepen hem, sleurden hem de wijngaard uit en doodden hem. Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard terugkomt, wat zal hij dan met die wijnbouwers doen?" Ze antwoordden: "Hij zal die schurken op een vreselijke manier laten doden. En de wijngaard zal hij verpachten aan wijnbouwers die wel de oogst op tijd afleveren." Jezus vroeg hun: "Hebt u nooit deze woorden uit de Schrift gelezen? De steen door de bouwers afgekeurd, is de hoeksteen geworden, Zo gaat de Heer te werk, het is voor ons niet te begrijpen! Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u worden afgenomen en zal worden gegeven aan een volk dat de vruchten ervan opbrengt. Wie op deze steen valt, valt te pletter; en deze steen vermorzelt op wie hij valt." Toen de opperpriesters en de Farizeeën zijn gelijkenissen gehoord hadden, begrepen ze dat hij het over hen had. Ze wilden hem gevangennemen, maar ze waren bang voor het volk, want dat zag een profeet in hem. Ook een bizar verhaal. Als een groep mensen een wijngaard huurt en daar pacht voor moet betalen, dan betalen ze, want als ze dat niet doen worden ze vervangen. En als ze knechten slaan worden ze gearresteerd. En wie zendt nou zijn enige zoon als de knechten mishandeld worden? Dan stuur je soldaten. En hoe kunnen ze verwachten dat ze ongestraft een moord kunnen plegen? Hetis duidelijk waar Jezus op doelt, maarde gelijkenis is geen gelijkenis. Zulke dingen gebeuren niet in het gewone leven.

zondag 20 mei 2018

Gisteren werd het huwelijk van Harry en Meghan voltrokken. Met een plechtige kerkdienst, waar ze elkaar eeuwig trouw beloofden. "Voor God en zijn heilige gemeente" heet het in Nederlandse versies. Maar als een stel uit elkaar gaat worden God en zijn gemeente niet op de hoogte gebracht. Als de kerk de huwelijksbelofte in de kerk afgelegd enige waarde toekent zou er ook een ritueel voor scheiding moeten zijn. Net zoals voor het burgerlijk huwelijk. Dat is er niet, en dus neemt ook de kerk het ritueel niet serieus.

dinsdag 1 mei 2018

Google sites. Verdere problemen.

Bij het gebruik van Google sites (klassieke versie) loop ik nogal eens aan tegen de volgende problemen: - Ik kopieer vaak een stukje tekst van een andere pagina. Google sites verandert dan vaak de opmaak van het stukje. De lettergrootte gaat van 12 px naar 10 px, en soms wordt de ruimte tussen de regels veranderd. - Als ik een file heb gesaved en hem weer gebruik, wordt vaak de vorige versie van de file getoond. Om er mee te werken moet je eerst refreshen. Heel slordig gebouwd, en ik ben bang dat ze er niets meer aan doen.

vrijdag 27 april 2018

Absurde gelijkenissen(5). De rijke man en de arme Lazarus

Lucas 16: 19 - 31 "Er was eens een rijke man. Hij ging gekleed in purper en in zuiver linnen. Elke dag gaf hij een schitterend feest. En er was een arme bedelaar, overdekt met zweren. Hij heette Lazarus. Hij lag altijd voor de deur van de rijke. Hij hoopte zijn honger te stillen met wat er van de tafel viel. De honden likten zelfs zijn zweren. Op een dag stierf de arme man, en de engelen namen hem mee en legden hem in de schoot van Abraham. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij onder kwellende pijnen in het dodenrijk zijn ogen opsloeg, zag hij, ver weg, Abraham met Lazarus in zijn schoot. Vader Abraham, riep hij, heb medelijden met me en stuur Lazarus; laat hem de top van zijn vinger in het water steken en mijn tong bevochtigen, want ik lijd veel pijn in deze vlammen. Maar Abraham zei:Zoon, bedenk dat u in uw leven de goede dingen hebt gehad, en Lazarus de slechte. Nu wordt hij hier getroost en lijdt u pijn. Bovendien: tussen u en ons gaapt een diepe afgrond. Zo is het onmogelijk, al zou men het willen, om van hieruit naar u te gaan, en ook kan men bij u vandaan niet hier komen. Maar de rijke zei: Dan smeek ik u, vader, stuur Lazarus naar mijn ouderlijk huis, want ik heb vijf broers. Dan kan hij ze waarschuwen, dat niet ook zij hier terechtkomen, in deze plaats van pijn. Maar Abraham antwoordde: Ze hebben de geschriften van Mozes en de profeten, laten ze naar hen luisteren. Maar de man zei: Dat doen ze niet, vader Abraham. Maar als iemand van de doden naar hen toe gaat, dan zullen ze een nieuw leven beginnen. Maar Abraham zei: Als ze niet luisteren naar Mozes en de profeten, zullen ze zich ook niet laten gezeggen door iemand die uit de dood opstaat." Merkwaardig verhaal. Er staat niet dat de arme man een vrome Jood was. Abraham zegt ook niet dat de rijke man zich slecht had gedragen. Hij hd gefeest, en droeg mooie kleren, maar niet dat hij een schurk was. Maar Jezus kan toch niet willen zeggen dat de mensen die het op aarde slecht hebben in de hemel komen, en die het hier goed hebben in de hel? Dat klopt niet met de rest van het Nieuwe Testament. "God lief hebben boven alles, en je naaste als jezelf". Lazarus wordt in de schoot van Abraham gelegd. Waar had hij dat aan verdiend? Had hij meer recht dan de profeten? En dan een dodenrijk waar men kan praten met mensen die in de hemel zijn. Er is wel een afgrond tussen in, maar praten kon.

dinsdag 24 april 2018

Inloggen bij ING

ING heeft een nieuw inlogscherm. Bij het oude inlogscherm moest je bij het inloggen altijd zelf het password invullen. Bij het nieuwe kun je dat ook de computer laten doen. Ik vind dat een blunder.

dinsdag 17 april 2018

Absurde gelijkenissen(4): 5 wijze en 5 dwaze meisjes

Deze gelijkenis vind je in Matteüs 25:1-13. Het gaat om een bruiloftstoet waarbij de bruidegom in een feestelijke optocht op weg gaat naar het huis waar de bruiloft zal worden gevierd. Toen de vijf domme meisjes hun olielampen pakten, vergaten ze extra olie mee te nemen, maar de vijf verstandige meisjes namen behalve hun lampen ook flesjes olie mee." Het wachten duurt de bruidsmeisjes erg lang en ze vallen allemaal in slaap. Midden in de nacht klonk er luid geroep: 'Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.' Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De domme meisjes zeiden tegen de verstandige: Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan uit. Maar die antwoordden: Misschien is er niet genoeg voor ons allemaal. Ga maar naar de kooplui om olie te kopen. oen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open! Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet. Ook weer een bizar verhaal. Je begint je bruiloft niet midden in de nacht, in die tijd al helemaal niet. En in slaap vallen is kennelijk het probleem niet. En waarom moeten alle tien meisjes wachten met brandende lampen? Als ze de lampen uit hadden gedaan hadden ze die bij de komst van de bruidegom weer aan kunnen steken. Jezus verwijst naar de wederkomst, maar we mogen best in slaap vallen. Merkwaardig.