maandag 13 augustus 2018

Bizarre gelijkenissen(7) - de koninklijke bruiloft.

Matteüs 22: 1 - 14 Opnieuw richtte Jezus zich tot hen met gelijkenissen. Hij zei: "Het hemelse koninkrijk is te vergelijken met een koning die het bruiloftsfeest van zijn zoon voorbereidde. Hij stuurde zijn dienaars om de gasten voor het feest uit te nodigen, maar zij wilden niet komen. Weer stuurde hij dienaars eropuit met de opdracht: Ga naar de genodigden en zeg: Ik heb de maaltijd klaargemaakt, de stieren en de mestkalveren zijn geslacht, alles staat klaar. Kom naar het bruiloftsfeest! Maar zij trokken zich er niets van aan; iedereen ging weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel; weer anderen grepen de dienaars vast, mishandelden hen en doodden hen. De koning werd woedend. Hij stuurde zijn troepen op hen af, liet die moordenaars om het leven brengen en hun stad in brand steken. Tegen zijn dienaars zei hij: "Voor het bruiloftsfeest stond alles klaar, maar de genodigden waren het niet waard. Ga dus naar de kruispunten van de wegen en nodig iedereen die je tegenkomt uit voor de bruiloft." En zij gingen eropuit en zij brachten alle mensen mee die ze tegenkwamen, slechte en goede. Zo liep de bruiloftszaal vol met gasten. Toen de koning binnenkwam om zijn gasten te zien, merkte hij iemand op die geen feestkleding droeg. "Vriend, hoe ben je hier binnengekomen zonder je voor de bruiloft gekleed te hebben?" vroeg de koning hem. Maar de man zweeg. Toen zei de koning tegen zijn dienaars: "Bind hem aan handen en voeten en gooi hem eruit, de duisternis in. Daar zal hij huilen en knarsetanden." En Jezus besloot: "Want velen zijn uitgenodigd, maar weinigen zijn uitverkoren." Absurd verhaal. Als je door de koning wordt uitgenodigd voor het bruiloftsmaal van zijn zoon, dan kom je, want het is een hele eer. En dienaren van de koning mishandelen en doden, dat doe je niet. Gewoon uit fatsoen. En als je dat niet hebt - dan neemt de koning wraak - hij laat de moordenaars om het leven brengen en verwoest de stad. En wat moeten we met de man die geen feestkleding droeg? Had hij feestkleding bij de ingang kunnen krijgen? Het staat er niet. En de conclusie volgt niet uit dit verhaal - iedereen wordt uitgenodigd, en alleen de man zonder bruiloftskleed mag niet meedoen. De gelijkenis wordt dan zo uitgelegd - de leiders van Israël hebben de uitnodiging voor het koninkrijk der hemelen afgewezen, en ze mishandelen knechten en doden ze. Als straf worden ze zelf gedood en hun stad verwoest. Dat zou dan slaan op de verwoesting van Jeruzalem. Vervolgens worden mensen uit andere volken uitgenodigd. Of zouden deze details er later bijgeschreven zijn? Lucas 14:15-24 geeft ook deze gelijkenis. Er zijn flinke verschillen: het is geen bruiloftsfeest van een koning maar een gewoon feest, en er worden geen knechten mishandeld en gedood, en er wordt geen stad verwoest. Wel komen de uitgenodigde gasten niet, en worden armen en invaliden uitgenodigd. "Ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen... Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn." Dus geen gast zonder feestkleding.

zaterdag 30 juni 2018

Vrijwilliger bij de Diabetes Vereniging Nederland (DVN)

Ik was regio-webmaster bij de Diabetes Vereniging Nederland. Vorig jaar werd de website van de DVN opnieuw opgezet. De taak van de regio-webmasters werd voorlopig overgenomen door professionele medewerkers. Toen ik niets meer hoorde heb ik eens geïnformeerd. Het bleek dat de functie van regio-webmaster was opgeheven. Maar dat werd niet aan die vrijwilligers doorgegeven, althans niet aan mij. Als je zo omgaat met vrijwilligers....

zaterdag 9 juni 2018

Google absurdities

I have a few websites based on Google Sites. In one I have links to the other sites. But when I click on such a link a message stating a redirection had taken place flashes over my screen. But I arrive at the correct page. I had a look what really was present in the link, and indeed, its content was completely different from the URL of the site it should bring me to. It looks like a query. Is it something to analyse what you are doing?

maandag 21 mei 2018

Bizarre gelijkenissen(6). De slechte pachters.

Matteüs 21:33-41, Marcus 12:1-9 en Lucas 20:9-16. "Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landeigenaar die een wijngaard aanlegde. Hij trok rond het land een muurtje op, groef een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijkpost. Hij verpachtte de wijngaard aan wijnbouwers en ging op reis naar het buitenland. Toen de oogsttijd was gekomen, stuurde hij dienaars naar de wijnbouwers om de vruchten in ontvangst te nemen. Maar zij grepen zijn dienaars: de ene ranselden ze af, een andere doodden ze, een derde werd door hen gestenigd. Opnieuw stuurde de eigenaar dienaars, nog meer dan de eerste keer, maar zij ondergingen hetzelfde lot. Tenslotte stuurde hij zijn zoon. Voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben, dacht hij. Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen aankomen, zeiden ze tegen elkaar: Dat is de erfgenaam. Vooruit, laten we hem uit de weg ruimen, dan is de erfenis voor ons. Ze grepen hem, sleurden hem de wijngaard uit en doodden hem. Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard terugkomt, wat zal hij dan met die wijnbouwers doen?" Ze antwoordden: "Hij zal die schurken op een vreselijke manier laten doden. En de wijngaard zal hij verpachten aan wijnbouwers die wel de oogst op tijd afleveren." Jezus vroeg hun: "Hebt u nooit deze woorden uit de Schrift gelezen? De steen door de bouwers afgekeurd, is de hoeksteen geworden, Zo gaat de Heer te werk, het is voor ons niet te begrijpen! Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u worden afgenomen en zal worden gegeven aan een volk dat de vruchten ervan opbrengt. Wie op deze steen valt, valt te pletter; en deze steen vermorzelt op wie hij valt." Toen de opperpriesters en de Farizeeën zijn gelijkenissen gehoord hadden, begrepen ze dat hij het over hen had. Ze wilden hem gevangennemen, maar ze waren bang voor het volk, want dat zag een profeet in hem. Ook een bizar verhaal. Als een groep mensen een wijngaard huurt en daar pacht voor moet betalen, dan betalen ze, want als ze dat niet doen worden ze vervangen. En als ze knechten slaan worden ze gearresteerd. En wie zendt nou zijn enige zoon als de knechten mishandeld worden? Dan stuur je soldaten. En hoe kunnen ze verwachten dat ze ongestraft een moord kunnen plegen? Hetis duidelijk waar Jezus op doelt, maarde gelijkenis is geen gelijkenis. Zulke dingen gebeuren niet in het gewone leven.

zondag 20 mei 2018

Gisteren werd het huwelijk van Harry en Meghan voltrokken. Met een plechtige kerkdienst, waar ze elkaar eeuwig trouw beloofden. "Voor God en zijn heilige gemeente" heet het in Nederlandse versies. Maar als een stel uit elkaar gaat worden God en zijn gemeente niet op de hoogte gebracht. Als de kerk de huwelijksbelofte in de kerk afgelegd enige waarde toekent zou er ook een ritueel voor scheiding moeten zijn. Net zoals voor het burgerlijk huwelijk. Dat is er niet, en dus neemt ook de kerk het ritueel niet serieus.

dinsdag 1 mei 2018

Google sites. Verdere problemen.

Bij het gebruik van Google sites (klassieke versie) loop ik nogal eens aan tegen de volgende problemen: - Ik kopieer vaak een stukje tekst van een andere pagina. Google sites verandert dan vaak de opmaak van het stukje. De lettergrootte gaat van 12 px naar 10 px, en soms wordt de ruimte tussen de regels veranderd. - Als ik een file heb gesaved en hem weer gebruik, wordt vaak de vorige versie van de file getoond. Om er mee te werken moet je eerst refreshen. Heel slordig gebouwd, en ik ben bang dat ze er niets meer aan doen.

vrijdag 27 april 2018

Absurde gelijkenissen(5). De rijke man en de arme Lazarus

Lucas 16: 19 - 31 "Er was eens een rijke man. Hij ging gekleed in purper en in zuiver linnen. Elke dag gaf hij een schitterend feest. En er was een arme bedelaar, overdekt met zweren. Hij heette Lazarus. Hij lag altijd voor de deur van de rijke. Hij hoopte zijn honger te stillen met wat er van de tafel viel. De honden likten zelfs zijn zweren. Op een dag stierf de arme man, en de engelen namen hem mee en legden hem in de schoot van Abraham. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij onder kwellende pijnen in het dodenrijk zijn ogen opsloeg, zag hij, ver weg, Abraham met Lazarus in zijn schoot. Vader Abraham, riep hij, heb medelijden met me en stuur Lazarus; laat hem de top van zijn vinger in het water steken en mijn tong bevochtigen, want ik lijd veel pijn in deze vlammen. Maar Abraham zei:Zoon, bedenk dat u in uw leven de goede dingen hebt gehad, en Lazarus de slechte. Nu wordt hij hier getroost en lijdt u pijn. Bovendien: tussen u en ons gaapt een diepe afgrond. Zo is het onmogelijk, al zou men het willen, om van hieruit naar u te gaan, en ook kan men bij u vandaan niet hier komen. Maar de rijke zei: Dan smeek ik u, vader, stuur Lazarus naar mijn ouderlijk huis, want ik heb vijf broers. Dan kan hij ze waarschuwen, dat niet ook zij hier terechtkomen, in deze plaats van pijn. Maar Abraham antwoordde: Ze hebben de geschriften van Mozes en de profeten, laten ze naar hen luisteren. Maar de man zei: Dat doen ze niet, vader Abraham. Maar als iemand van de doden naar hen toe gaat, dan zullen ze een nieuw leven beginnen. Maar Abraham zei: Als ze niet luisteren naar Mozes en de profeten, zullen ze zich ook niet laten gezeggen door iemand die uit de dood opstaat." Merkwaardig verhaal. Er staat niet dat de arme man een vrome Jood was. Abraham zegt ook niet dat de rijke man zich slecht had gedragen. Hij hd gefeest, en droeg mooie kleren, maar niet dat hij een schurk was. Maar Jezus kan toch niet willen zeggen dat de mensen die het op aarde slecht hebben in de hemel komen, en die het hier goed hebben in de hel? Dat klopt niet met de rest van het Nieuwe Testament. "God lief hebben boven alles, en je naaste als jezelf". Lazarus wordt in de schoot van Abraham gelegd. Waar had hij dat aan verdiend? Had hij meer recht dan de profeten? En dan een dodenrijk waar men kan praten met mensen die in de hemel zijn. Er is wel een afgrond tussen in, maar praten kon.